Miljöförvaltningens presentation

 

Miljöförvaltningens uppgifter

Miljöförvaltningen främjar hållbar utveckling. Målet är att skapa en god och trygg livsmiljö, bevara den naturliga mångfalden, förebygga miljöolägenheter samt utveckla bostadsförhållandena.

Till miljöministeriets förvaltningsområde hör Finansierings- och utvecklingscentralen för boendet (ARA) och Finlands miljöcentral SYKE. Miljöministeriet styr regionförvaltningsverkens (RFV) och närings-, trafik- och miljöcentralernas (ELY-cetralen) verksamhet inom det egna verksamhetsområdet. Dessutom styr miljöministeriet Forststyrelsen i naturskyddsfrågor.

Miljöministeriet ansvarar för den riksomfattande bostads- och miljöpolitiken. Verksamhetsområdet omfattar miljövård, områdesanvändning, naturvård, byggande och boende. Ministeriet ansvarar också för den strategiska planeringen och ledningen av förvaltningsområdet, beredning av lagstiftningen, verksamhets- och ekonomiplaneringen samt det internationella samarbetet.

Finansierings- och utvecklingscentralen för boendet (ARA) främjar ekologiskt hållbart och högklassigt boende till rimliga priser. ARA stöder dessutom förbättringen av bostadsförhållandena för hushåll med små eller medelhöga inkomster och för grupper med särskilda behov samt övervakar och styr allmännyttiga bostadssamfund. Centralen styr och övervakar också användningen av ARA-bostadsbeståndet och har i samråd med Statskontoret hand om riskhanteringen i anslutning till lånebeståndet. Dessutom främjar centralen forsknings- och utvecklingsarbete som gäller bostadsförhållanden samt förmedlar information om bostadsmarknaden och upprätthåller informationstjänster inom branschen.

Finlands miljöcentral SYKE är en forsknings- och utvecklingscentral inom miljöområdet, som även handlägger vissa riksomfattande myndighetsuppgifter. Finlands miljöcentral framställer information om miljön, utvecklingen av dess tillstånd och de faktorer som påverkar utvecklingen, utvärderar alternativa trender och tar fram lösningar som främjar en hållbar utveckling. Finlands miljöcentral sammanställer, bearbetar och förmedlar miljöinformation och har hand om rapporteringsuppgifter enligt EU:s regelverk och Finlands internationella förbindelser. Vidare sköter Finlands miljöcentral om uppgifter som gäller vården och användningen av vattenresurserna.

Regionförvaltningsverkens (RFV:s) ansvarsområden för miljötillstånd handlägger och avgör tillståndsärenden enligt miljöskyddslagen och vattenlagen, förvaltningstvångsärenden enligt vattenlagen samt de flesta ersättningsärenden i anslutning till förorening av vattnen. Miljöministeriet styr regionförvaltningsverkens verksamhet inom det egna verksamhetsområdet.

Fyra regionförvaltningsverk har miljöansvarsområde: Regionförvaltningsverken i Södra Finland, Östra Finland, Västra och Inre Finland samt Norra Finland.

Finansministeriet sköter den allmänna administrativa styrningen av regionförvaltningsverken.

Närings-, trafik- och miljöcentralernas (ELY-centralen) ansvarsområden för miljö och naturresurser har under ledning av miljöministeriet hand om miljövård, områdesanvändning, styrning av byggandet, vård av kulturmiljön, skydd och hållbar användning av naturresurserna samt uppföljning av miljöns tillstånd i det egna verksamhetsområdet. Ansvarsområdena sköter också om övervakningen av tillstånd enligt miljöskyddslagen och vattenlagen samt om förvaltningstvångsärenden enligt miljöskyddslagen. Dessutom har de hand om användning och vård av vattenresurserna under ledning av jord- och skogsbruksministeriet.

Sammanlagt 13 närings-, trafik- och miljöcentraler har ansvarsområde för miljö och naturresurser: Närings-, trafik- och miljöcentraler i Nyland, Egentliga Finland, Tavastland, Birkaland, Sydöstra Finland, Södra Savolax, Norra Savolax, Norra Karelen, Mellersta Finland, Södra Österbotten, Norra Österbotten, Kajanaland och Lappland.

Arbets- och näringsministeriet sköter den allmänna administrativa styrningen av närings-, trafik- och miljöcentralerna.

Forststyrelsens naturtjänster

Forststyrelsens naturtjänster sköter landets national- och naturparker, övriga skyddsobjekt samt vildmarks- och rekreationsområden. Instansen ansvarar också för skötsel och användning av områdena samt om de offentliga tjänsterna som erbjuds i dem samt om riksomfattande skydd och uppföljning av flera hotade arter, naturtyper och kulturarv.

Fakta om miljöförvaltningen, broschyr

Publicerad 29-10-2013 kl. 8.32, uppdaterad 24-07-2015 kl. 15.39

Utgivare: