Främmande arter i Finland

Information om främmande arter är nu samlad i portalen för främmande arter "Vieraslajiportaali"

Till nationella portalen för främmande arter som öppnades våren 2014 har man samlat information om främmande arter från flera olika källor. Kanske det viktigaste verktyget i portalen är möjligheten att anmäla egna förekomsterna av främmande arter på en karta. I portalen finns även rikligt med information om främmande arter, anvisningar och guider och förslag på hur man bekämpar främmande arter.

Främmande arter kallas organismer som avsiktligt eller oavsiktligt med mänsklig hjälp har spridits från sina ursprungliga utbredningsområden. Exempel på spridningsvägar är via: handel med trädgårdsväxter, införsel av vilt, import av varor och gods och via skeppsfarten med ballastvattnet.

Jattipalsamikukka3.jpg

Jättebalsaminen (Impatiens glandulifera). © Riku Lumiaro.

De flesta av främmande arterna klarar sig lyckligtvis inte i Finland. Vissa av arter blir dock kvar i "kulturmiljöer" miljöer som har skapats av människan bl.a. ruderatmarker och längs vägar och banvallar. En liten del av ca 10 % av de främmande arterna överlever och sprider sig även till naturen ex. till sjöar och vattendrag, våtmarker, lundar och ängar. Skadliga främmande arter är arter som i värsta fall kan leda till att vissa arter lokalt utrotas. Det är arter  som påverkar de urspungliga arterna negativt, de kan orsaka tydliga skador på bl.a. ekosystemens funktion och viss arter kan vara skadliga hota människans hälsa, ex. allergier och orsaka hudskador. Främmande arter har även påverkat negativt estetiska miljöer. Främmande arter orsakar även stora kostnader eftersom det krävs stora resurser för att avlägsna och hindra främmade arters spridnig till odlingar, naturen och trädgårdar. Främmande arter har även skadat friluftslivet.

Enligt internationella naturvårdsunionen (IUCN) är de globala effekterna orsakade av främmade arter lika omfattande som förstörelsen och splittrandet av värdefulla livsmiljöer.

Man får inte sprida arter av främmande ursprung till naturen

Naturvårdslagen, NvL, 43 §, förbjuder spridning av arter av främmande ursprung i naturen om det finns risk för att de kan ge upphov till ett permanent bestånd.

Nationella strategin för främmande arter blev klar i april 2012. Strategins målsättning är att förebygga skador och risker på naturen, näringar, samhället och manniskan och det hållvara utnyttjandet av naturresurserna som orsakas orsakas av främmande arter.  För vidare information se: Den nationella strategin för främmande arter. Den finns endast på finska och engelska).

Anmäl förekomsterna av främmande arter i naturen

I naturen förekommande bestånden av främmande arter bör anmälas till nationella portalen för främmande arter:

Publicerad 14.5.2013 kl. 13.29, uppdaterad 24.6.2015 kl. 13.41