Fridlysta arter

Enligt naturvårdslagen (6:e kapitlet) är alla fåglar och däggdjur, med undantag av vilt och icke fredade djur, fridlysta. Dessutom är 44 djur, 131 kärlväxter och sju mossor fridlysta genom naturvårdsförordningen. I naturvårdsförordningen ingår också en förteckning över de fiskarter på vilka naturvårdslagen tillämpas.

Miljöministeriet fastställer ett normativt eurobelopp för varje fridlyst art. Dessa underlättar domstolarnas arbete när de behandlar förseelser mot fridlysningsbestämmelserna och fattar beslut om skadeersättningar.

Mosippa (Pulsatilla vernalis) är fridlyst. © Terhi Ryttäri / Miljöförvaltningens bildbank.

Fridlysta växter

Det är förbjudet att plocka, samla eller klippa av en fridlyst växt eller delar av den samt att ta upp den med rötterna eller utrota den.

Fridlysta djur

Det är förbjudet att avsiktligt döda eller fånga ett fridlyst djur. Det är också förbjudet att ta ett djurs bon, ägg eller andra utvecklingsstadier, att flytta dem till en annan plats eller förorsaka annan avsiktlig skada. Fridlysta djur får inte heller avsiktligt störas, särskilt inte under fortplantningstiden och i områden som är viktiga rastplatser under flyttningen. I habitat- och fågeldirektiven ingår dessutom bestämmelser om innehav och handel med arter.

Fåglarnas boträd är fridlysta efter att myndigheterna har märkt ut dem. De stora rovfåglarnas, d.v.s. kungsörnens, havsörnens, större skrikörnens, mindre skrikörnens och fiskgjusens, boträd är alltid fridlysta om boet är i regelbunden användning och tydligt skönjbart.

Undantag från fridlysningsstadgandena

Om skyddsnivån för en fridlyst djur- eller växtart bibehålls gynnsam kan ELY-centralen bevilja undantag från fridlysningsstadgandena. Om ansökan gäller hela landet är det miljöministeriet som beviljar undantaget.

Undantagen gäller dock inte de djur som nämns i bilaga IV (a) och de växter som nämns i bilaga V (b) till EU:s habitatdirektiv eller de fåglar som nämns i fågeldirektivets 1:a artikel. Undantag från dessa arters fridlysningsstadganden kan göras endast på de grunder som nämns i habitat- och fågeldirektiven.

Mer information

Miljöråd Esko Hyvärinen, miljöministeriet, tfn. 02952 50094, förnamn.o.efternamn@ym.fi

 

Rekordmånga ansökningar om ersättning för skador som förorsakats av fridlysta arter 2018 – en ny lag har börjat beredas 19-02-2020
Närings-, trafik- och miljöcentralerna betalade ut bidrag till ett belopp av sammanlagt ca 1 470 000 euro som ersättning för skador som förorsakades av fridlysta djur 2018. Merparten av ersättningarna, ca 1 413 400 euro, beviljades för skador på jordbruket.
Läs mer
Skarvarbetsgruppen föreslår ökat regionalt samarbete och effektivare handläggning av dispens 31-10-2019
Den arbetsgrupp som har dryftat frågan om begränsning av de skador som skarven orsakar har överlämnat sitt förslag till en nationell skarvstrategi och tillhörande åtgärdsplan till miljöministeriet. Arbetsgruppen föreslår att det regionala samarbetet utvecklas för att den lokala kunskapen bättre ska kunna utnyttjas vid förebyggande av skador som skarvar orsakar samt vid handläggning av dispens. Miljöministeriet ber om utlåtanden om förslaget under november‒december.
Läs mer
Publicerad 14-05-2013 kl. 13.45, uppdaterad 26-09-2022 kl. 9.52
Utgivare: