Rödlistade arter i Finland 2010

 
 

Teckning Terhi Ryttäri

Fjärde uppföljningen av Finlands hotade arter blev färdig den 1. december 2010.

I Finland genomförs uppföljningen av hotade arter vart tionde år. Den fjärde uppföljningen pågick i fyra år och blev färdig i 2010. Uppföljningens resultat presenterades och överlämnades åt miljöministern 1.12.2010.

Publikation

Webbtjänst

Webbtjänsten för Finlands rödlista finns på finska och engelska.

Resultat

Finlands artantal uppskattas för tillfället till minst 45 000. Tillräckliga uppgifter för hotbedömning fanns gällande 21 938 arter eller lägre taxa, vilket uppgår till 47% av alla arter. Av dessa bedömdes 2 247 arter eller lägre taxa som hotade, d.v.s. 10,5 %. Rödlistade arter, till vilka hör förutom hotade arter även försvunna arter, nära hotade arter och arter med kunskapsbrist, uppgår till 4 960 (23,2%). 

Av de bedömda arterna är 313 akut hotade (CR), 726 starkt hotade (EN), 1208 sårbara (VU), 1867 nära hotade (NT), 514 med kunskapsbrist (DD), 332 försvunna (RE) och 16 438 livskraftiga.

Majoriteten av de hotade arterna lever i skogar (36,2%), traditionella kulturmiljöer eller andra av människan skapade omgivningar (22,3%). Hotprocessen har något avtagit i dessa miljöer sedan föregående bedömning medan den klart ökat i myr-, bergs-, strand och tundramiljöer. Antalet hotade arter är högst inom den hemiboreala och sydboreala zonen i södra Finland.

Tabell

Total number of species found in Finland, number of assessed taxa and number of red-listed taxa by category and organism group, as well as the proportion of threatened and red-listed taxa by organism group (pdf)

Källa

Rassi, P., Hyvärinen, E., Juslén, A. & Mannerkoski, I. (toim./eds.) 2010: Suomen lajien uhanalaisuus – Punainen kirja 2010. Ympäristöministeriö & Suomen ympäristökeskus, Helsinki. 685 s.

Mer information

  • Miljöråd Esko Hyvärinen, Miljöministeriet, tel. 0400 143 876, förnamn.efternamn@ym.fi
  • Enhetschef Aino Juslén, Naturhistoriska centralmuseet, tel.  050 310 9703, förnamn.efternamn@helsinki.fi
Publicerad 14-05-2013 kl. 12.28, uppdaterad 04-12-2020 kl. 10.33