Det är viktigt att döda fiskar och musslor bortskaffas på rätt sätt

Pressmeddelande 27.7.2018 kl. 16.35

Miljöministeriet och Livsmedelssäkerhetsverket Evira informerar

På olika håll i Finland har de senaste dagarna påträffats döda fiskar och musslor som ligger och flyter på vattnet i sjöarna. Från sjön Enäjärvi i Vichtis har samlats in flera tusen kilo döda musslor. Bakom fisk- och musseldöden misstänks utgående från vad vi nu vet inte ligga någon sjukdom eller några utsläpp av kemikalier. Sannolika orsaker till dödsfallen är hettan, syrebrist i sjöarna och olika algbestånd.

Döda fiskar och musslor som påträffas på stugstranden kan man bortskaffa genom att gräva ned dem i marken. Det är bäst att använda skyddshandskar då man hanterar fiskarna. Redskapen som använts ska också tvättas omsorgsfullt. Om man påträffar stora mängder döda fiskar i en sjö, är det bäst att kontakta de kommunala miljömyndigheterna. Miljömyndigheterna i kommunen utvärderar situationen och ger anvisningar om hur man ska göra med större mängder fiskar.

”Det är viktigt att diskutera med miljömyndigheten i hemkommunen, eftersom förfarandena kan variera mellan olika orter i Finland. Om mängden musslor är stor, lönar det sig också att förutse situationen och diskutera med representanter för de regionala avfallshanteringsföretagen om det bästa sättet att bortskaffa dem”, konstaterar överdirektör Ari Niiranen på miljöministeriet.

”Eftersom det inte misstänks ligga någon djursjukdom bakom dödsfallen bland fiskar eller musslor, behöver lagstiftningen om biprodukter inte följas vid bortskaffning av dem. De får ändå inte användas för utfodring av djur”, berättar överinspektör Sanna Toivanen på Evira. Döda fiskar och musslor som flyter på vattnet eller sköljts upp på stranden till en sjö ruttnar snabbt och därför är det bäst att gräva ned dem så fort som möjligt efter att de samlats in.

Dammusslan är inte någon fredad art. I fråga om fredade musselarter, såsom flodpärlmusslan och den tjockskaliga målarmusslan ska naturskyddsbestämmelserna följas. I oklara situationer kan man också kontakta NTM-centralen i den egna regionen.

Gräv ned på minst en meters djup, undvik grundvattenområden

Med rätt nedgrävning kan man undvika luktolägenheter och skadedjursproblem. Döda fiskar och musslor kan man gräva ned på egen mark och med markägarens tillstånd också på ett annat lämpligt ställe. I grundvattenområden, i närheten av brunnar eller inom skyddsområdet kring en vattentäkt kan man inte gräva ned sådant.

Gropen ska vara minst 1 meter djup. Under och ovanpå de döda fiskarna och musslorna kan man lägga ett litet skikt torv eller till exempel strö för torrdass, om man råkar ha sådant på stugan. Genom att använda strö kan man minska avrinningen och luktolägenheterna. Man kan också gräva ned de döda fiskarna och musslorna utan strö. Det går också bra att strö kalk över.

Det är viktigt att de nedgrävda fiskarna och musslorna genast täcks över så att rävar, råttor eller andra djur inte kommer åt dem. Vid val av nedgrävningsplats är det bra att beakta att området inte snart efter nedgrävningen kommer att plöjas eller grävas upp.

Att beakta:

  • minst 1 meters djup
  • markägarens tillstånd för nedgrävning
  • inte i grundvattenområden
  • inte inom skyddsområdet kring en vattentäkt
  • på minst 250 meters avstånd från en brunn
  • inte i en sluttning som vetter mot en sjö
  • nedgrävning får inte ske i en sopsäck eller annan förpackning som inte förmultnar
  • nedgrävning får inte ske på en strand eller ett översvämningsbenäget område

För mer information fråga den lokala miljömyndigheten, NTM-centralen eller Evira.

Mer information:

Överinspektör Sanna Toivanen, Evira, tfn 050 3536968, förnamn.efternamn@evira.fi

Överdirektör Ari Niiranen, miljöministeriet, tfn 0295 250 071, förnamn.efternamn@ym.fi


Utgivare: