En liten ändring föreslås i gränserna för Urho Kekkonens nationalpark

Pressmeddelande 30.8.2018 kl. 13.44

Regeringen föreslår i en proposition att det till Urho Kekkonens nationalpark ska fogas uppemot två hundra hektar värdefulla naturområden som förvärvats för skyddsändamål och att ett område på mindre än tio hektar i anslutning till Tankavaara naturum ska avskiljas från nationalparken. Denna ändring av gränserna möjliggör mångsidigare användning och utveckling av naturumet.

Regeringen har i dag överlämnat en proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av gränserna för Urho Kekkonens nationalpark. Avsikten är att vid nationalparkens södra gräns avskilja ett ca 9,3 hektar stort område i anslutning till Tankavaara naturum som gränsar till väg E75. Samtidigt utökas nationalparken i nordost med ett ca 198 hektar stort område invid Suomujoki.

Denna ändring av gränserna möjliggör allt mångsidigare användning och utveckling av Tankavaara naturum och dess fastigheter. Tankavaara naturum, som ligger ca 30 kilometer från Saariselkä, hade i fjol ca 8 800 besökare, vilket utgör mindre än 3 procent av nationalparkens besökare. Naturumets utställning är dessutom delvis föråldrad. Området kring naturumet kommer också i fortsättningen att vara statligt ägt och utgöra en del av nätverket Natura 2000. Forststyrelsen ska även framöver värna om områdets natur- och krigshistoriska värden.

Det område som ska börja ingå i Urho Kekkonens nationalpark, det s.k. Suomun Ville-området, gränsar till nationalparken och hör till samma Naturaområde. Staten har redan för länge sedan förvärvat markområdena för naturskyddsändamål, och de förvaltas redan av Forststyrelsens naturtjänster. Området Suomun Ville är ett åsområde med mångsidiga naturtyper invid Suomujoki, och det är värdefullt med tanke på både landskapet och kulturarvet. Området kompletterar nationalparkens naturvärden på ett betydelsefullt sätt.

Ett utkast till den proposition som i dag överlämnades var på remiss den 7 maj–4 juni 2018, och 14 remissvar lämnades in. Remissinstanserna ansåg att ändringen av gränsen i stora drag är motiverad och kan understödjas.

Urho Kekkonens nationalpark var i fjol den näst mest välbesökta nationalparken i Finland (334 700 besök år 2017). Merparten av besökarna kommer till området via Saariselkä.

Ändringen av gränsen avses träda i kraft så snart som möjligt efter det att lagen har antagits och blivit stadfäst.

Mer information:

Johanna Korpi, lagstiftningsråd, miljöministeriet, tfn 0295 250 278, fornamn.efternamn@ym.fi

Aulikki Alanen, miljöråd, miljöministeriet, tfn 0295 250 333, fornamn.efternamn@ym.fi

Jyrki Tolonen, regiondirektör, Forststyrelsens naturtjänster, tfn 0205 647 640, fornamn.efternamn@metsa.fi


Utgivare: