Utredning av vind- och strandavlagringar

I utredningen har man värderat och avgränsat de vind- och strandavlagringar vars geologiska, biologiska och landskapsmässiga värden är nationellt betydande på det sätt som avses i marktäktslagen. Man har också beaktat sådana trädlösa eller trädfattiga sanddyner som avses i naturvårdslagen. 

Utredningen har gjorts av Geologiska forskningscentralen och Finlands miljöcentral på uppdrag av miljöministeriet. Kartläggningen började år 2005 och pågick till 2009. Publikationen Valtakunnallisesti arvokkaat tuuli- ja rantakerrostumat (Nationellt värdefulla vind- och strandavlagringar) med tillhörande områdesbeskrivningar och kartor blev färdig år 2012. 

Över 400 nationellt värdefulla vind- och strandavlagringar

På det finländska fastlandet finns det sammanlagt 417 vind- och strandavlagringar, och kombinationer av dessa, som är nationellt värdefulla med tanke på natur- och landskapsvården. På fastlandet noterades sammanlagt 165 nationellt värdefulla vindavlagringar, dvs. dyner. Områdena upptar en areal på sammanlagt 23 341 hektar. De nationellt värdefulla strandavlagringarna är 179 till antalet och upptar en ungefär lika stor areal, sammanlagt 22 779 hektar. I utredningen beskrivs dessutom 73 kombinerade formationer av vind- och strandavlagringar med en sammanlagd areal på 23 822 hektar.

De värdefulla vindavlagringar, strandavlagringar och kombinerade formationer av dessa som kartlagts i utredningen upptar tillsammans ca 0,23 % av Finlands markareal.

Vind- och strandavlagringarna hör i Finland till de mest betydande geomorfologiska formationerna på vidsträckta områden. De är betydande med tanke på natur- och landskapsvården, undervisningen och rekreationen.

Mera information

Frågor som rör geologi och landskap:
geolog Kalevi Mäkinen, Geologiska forskningscentralen, tfn 040 741 85 74, fornamn.efternamn@gtk.fi

Publicerad 14-05-2013 kl. 10.26, uppdaterad 04-12-2020 kl. 11.57