Tävlingen Finlands bästa landskapsprojekt

Miljöministeriet söker igen Finlands bästa landskapsprojekt för år 2022. Tävlingen inleddes 31.3.2022 och tävlingsbidragen ska lämnas in till Finlands miljöcentral senast 2.9.2022. Till tävlingen som ordnas vartannat år önskas projekt som genomförts under de senaste åren och där landskap har skötts, skyddats eller planerats på ett framgångsrikt sätt. Vinnaren i tävlingen nomineras till Europarådets landskapspris.

Anvisningar för deltagande

I tävlingen Finlands bästa landskapsprojekt tolkas både landskap och projekt i anknytning till dem ur ett brett perspektiv, och som kandidater önskas således olika projekt som genomförts under de senaste åren. Som kandidater välkomnas både traditionella och nya perspektiv. Projekten kan anknyta till natur- eller kulturlandskap, till landsbygd eller städer, till land- eller vattenområden. Objekten kan vara värdefulla naturlandskap eller kulturmiljöer, men även vardagsmiljöer och projekt där man restaurerat försvagade landskap uppmuntras som bidrag till tävlingen.

Icke-statliga organisationer samt regionala och lokala myndigheter kan delta i tävlingen. De som deltar i tävlingen ska presentera ett genomfört projekt där man har lyckats sköta, planera eller skydda ett landskap och på så sätt främja landskapskonventionens mål. Projektet ska ha varit öppet för allmänheten i minst tre år från det att ansökan lämnades in.

I tävlingen följs de kriterier som används för beviljandet av Europarådets landskapspris. Kriterierna används för utvärderingen av bidragen.

Tävlingsdokument som krävs är:

  • Denna blankett  (docx) för tävlingsbidrag ifylld eller motsvarande uppgifter fritt formulerade (max. 20 sidor). Tävlingsbidraget kan skrivas på finska eller svenska.
  • Bilder av projektet som separata filer (max. 20 st.). Bilderna ska vara i jpg-format.

Förutom tävlingsbidragen kan man bifoga fritt formulerat tilläggsmaterial, såsom en karta över projektområdet, en video som berättar om projektet, planer eller illustrationer samt rapporter eller affischer som presenterar projektet.

Tävlingsbidragen ska lämnas in senast 2.9.2022 antingen per post eller elektroniskt. Kontaktuppgifterna finns på blanketten för tävlingsbidrag.

 

Sunila_Tapio Heikkilä_556
© Tapio Heikkilä.

Hur tävlingen avgörs och hur resultatet offentliggörs

Kilpailun ratkaisee tuomaristo, jonka puheenjohtaja on ympäristöneuvos Tapio Heikkilä ympäristöministeriöstä. Kilpailu ratkaistaan syyskuussa 2022. Voittanut ehdotus nimetään Suomen parhaaksi maisemahankkeeksi. Kilpailussa voidaan jakaa myös muita palkintoja ja tunnustuksia. Tuloksista tiedotetaan välittömästi kaikille palkittujen ehdotusten tekijöille.

Tävlingen avgörs av en jury vars ordförande är miljörådet Tapio Heikkilä vid miljöministeriet. Tävlingen avgörs i september 2022. Det vinnande bidraget utses till Finlands bästa landskapsprojekt. Arrangörerna av det vinnande bidraget informeras omedelbart om resultaten.

Tävlingsresultaten offentliggörs hösten 2022 i samband med Landskapssymposiet som ordnas i Helsingfors. Landskapssymposiet är ett riksomfattande evenemang där man skapar perspektiv på genomförandet av Europarådets landskapskonvention i Finland. Tävlingsbidragen kan visas under evenemanget i fråga och på tävlingens webbplats. Miljöministeriet presenterar också tävlingsresultaten och tävlingsbidragen för medierna.

Vinnaren som Finlands kandidat i den europeiska tävlingen

Det vinnande projektet skickas som Finlands kandidat till Europarådets landskapspris. För detta ändamål bereder man utgående från det ursprungliga tävlingsbidraget presentationsmaterial för projektet i samarbete med den organisation eller myndighet som vunnit tävlingen. Beredningen inleds genast efter att vinnaren valts i september 2022. Texterna översätts till engelska, vid behov av tävlingsarrangören. Tävlingsbidragets bild- och videomaterial omfattas av bestämmelserna om upphovsrätt enligt konkurrensreglerna för Europarådets landskapspris.

Europarådets landskapspris är ett erkännande av sådana verksamhetsprinciper eller åtgärder som syftar till att sköta, planera eller skydda landskap i det egna området och som har visat sig vara varaktigt effektiva och därmed kan fungera som exempel i hela Europa. Europarådets landskapspris beviljas vartannat år.

År 2021 tilldelades Europarådets landskapspris Italiens projekt, där man i närheten av staden Bergamo restaurerade ett historiskt och naturmässigt mångsidigt område med kloster. Utöver landskapspriset delades hedersomnämnanden ut till fem projekt, varav Norra Österbottens närings-, trafik- och miljöcentrals projekt för skötseln av strandängar i Bottenviken var ett. Tack vare projektet har landskapet och naturen på Bottenvikens strandängar skötts genom långvarigt och omfattande samarbete. I tävlingen deltog sammanlagt 12 projekt runt om i Europa.

Perämeren rantaniityt_Jorma Pessa
© Jorma Pessa.

I bakgrunden ligger Europarådets landskapskonvention

Niittytalkoot Kattilassa
Maisemanhoitoa Nuuksion kansallispuistossa. © Tapio Heikkilä / YHA kuvapankki

Europarådets landskapspris anknyter till Europarådets landskapskonvention, vars syfte är att främja skötsel, skydd och planering av landskap. Konventionen strävar också efter att öka medvetenheten om landskapens värde, betydelse och förändring. I konventionen avses med ett landskap ett område sådant som det uppfattas av människor. Landskapet påverkas av naturens och människans funktioner samt växelverkan mellan dem. Landskap omfattar allt från naturlandskap och odlingslandskap på landsbygden till tätorter, med tillhörande land- och vattenområden. Konventionen gäller förutom värdefulla landskap även vardagsmiljöer samt landskap av dålig kvalitet. Europarådets landskapskonvention är den första internationella konventionen som endast gäller landskap. Landskapskonventionen undertecknades i Florens 20.10.2000 och i Finland trädde konventionen i kraft 1.4.2006. I dag ingår 40 av Europarådets medlemsländer i landskapskonventionen.

Tidigare vinnare i landskapstävlingarna

Den första europeiska landskapstävlingen 2009 vanns av staden Lille i Frankrike för byggande av rekreationsområden i övergivna industriområden. År 2011 valdes den italienska kommunen Carbonia till vinnare för skydd och förnyelse av landskapet i en gammal gruvstad. År 2013 segrade Nedre Schlesiens landskapsparksförenings projekt i Polen, där man i projektet skyddade de ekologiska värdena vid ådalen Szprotawa. År 2015 vann Ungern med sitt projekt att förvalta bylandskapet i Hetés vid den ungersk-slovenska gränsen och utveckla en hållbar användning av landskapet genom gränsöverskridande samarbete. År 2017 vanns tävlingen av Lettland och det lettiska projektet för restaurering och utveckling av fästningen i Daugavpils. Tack vare projektet finns det numera många typer av verksamhet i den kulturhistoriskt värdefulla fästningen och fästningen är på ett nytt sätt en del av stadslandskapet. År 2019 gick Europarådets landskapspris till projektet i Schweiz, där farleden i Aire restaurerades. Kotka nationalstadspark, som var Finlands kandidat år 2019, fick ett hedersomnämnande i tävlingen. Utmärkelsen var Finlands första i sitt slag.

Tävlingen Finlands bästa landskapsprojekt ordnades första gången 2008. Den gången vann en helhet bestående av tre landskapsprojekt i Tavastkyro, där landskapet sköttes och landskapsturismen utvecklades. År 2010 vann Finlands naturskyddsförbunds riksomfattande projekt för skötsel av kulturlandskap, Matkalla maisemaan – luonnollisesti (”På resa i landskapet”), som genomfördes i samarbete med VR. År 2012 vanns tävlingen av flera landskapsprojekt med inriktning på Hyypänjokilaakso i Kauhajoki, där kulturlandskapet sköttes i samarbete mellan föreningar och myndigheter. År 2014 vanns tävlingen av projektet Härkää sarvista (”Tjuren vid hornen”), som främjade användningen av betesdjur i skötseln av miljön i landskapet över landskapsgränserna och ordnade landskapsvård för särskilt värdefulla områden. År 2016 segrade fåraherdeveckorna vid Forststyrelsens naturtjänster, där frivilliga herdar tar hand om får som arbetar med naturvård. Till Finlands bästa landskapsprojekt 2018 valdes Kotka nationalstadspark, som är en lysande helhet bestående av de bästa delarna i parkerna, stadsnaturen och arkitekturen i Kotka. I helheten ingår också undervattenskultur- och naturarv.

Kaksi lammasta maalaismaisemassa, taustalla punainen vanha talo.
© Mirja Nylander.

Mer information

Annika Uddström, forskare, Finlands miljöcentral, tel. 0295 251 715, fornamn.efternamn@syke.fi

Tapio Heikkilä, miljöråd, miljöministeriet, tel. 0295 250 166, fornamn.efternamn@gov.fi
Finlands bästa landskapsprojekt utses för sjunde gången 23-03-2020
Det är åter dags för tävlingen Finlands bästa landskapsprojekt. Miljöministeriet ordnar vartannat år denna tävling för att efterlysa projekt som på ett lyckat sätt har bidragit till att vårda, skydda eller planera landskap. Civilsamhällesorganisationer och regionala och lokala myndigheter kan delta i tävlingen med projekt som redan har genomförts.
Läs mer
Publicerad 10-02-2016 kl. 8.23, uppdaterad 31-03-2022 kl. 7.50
Utgivare: