Finlands bästa landskapsprojekt - tidigare vinnare

Fåraherdeveckorna är en fiffig kombination av upplevelseturism och frivilligarbete

Lammaspaimenviikot_Hiidenmaa_MN
© Mirja Nylander / Forststyrelsen

Forststyrelsens naturtjänsters fåraherdeveckor belönades som Finlands bästa landskapsprojekt 2016. Fåraherdeveckorna är ett unikt sätt att genomföra landskapsvård och -skydd. Frivilliga herdar tar under en vecka var hand om får som sköter om naturvård. Till herdarnas uppgifter hör att ge fåren färskt dricksvatten, följa med deras allmänna tillstånd och flytta djuren från en avbetad betesfålla till nästa. Veckorna är avgiftsbelagda. Avgiften täcker kostnader för underhåll av gården och naturvården. Fåraherdeveckorna hjälper till att underhålla vårdbiotoper som är de mest artrika livsmiljöerna i vårt land.

De viktigaste motiven för att delta i fåraherdeveckorna är att få sköta får och en längtan till lugnet i naturen.Konceptet som årligen lockar tusentals personer är en kombination av naturskydd och -vård, en förbindelse mellan natur och landskap och upplevelseturism när den är som bäst. Juryn för tävlingen Finlands bästa landskapsprojekt uppskattade framför allt att projektet är innovativt, inkluderande och inspirerande. Idén är fräsch och bra, och projektet har kunnat anpassas väl till den längtan efter upplevelser som människor som lever i en urban miljö har.

Projektet Härkää sarvista främjade användningen av betesdjur i skötseln av miljön och landskapet

Lampaat maisemanhoitotyössä
Vårdbiotoperna vid Haapalehto gård betas av får från Röykkälä gård. © Tomi Aho/Mavi

År 2014 vanns tävlingen av projektet Härkää sarvista (Tjuren vid hornen), som främjade användningen av betesdjur i skötseln av miljön och landskapet över landskapsgränserna. Projektet Härkää sarvista ordnade landskapsvård i områden med särskilt värdefulla landskap och naturtyper i Mellersta Finland, Södra Savolax, Birkaland, Mellersta Österbotten och Österbotten.  Projektet skapade samarbetsnätverk, där ägare av värdefulla objekt ingick avtal med boskapsägare om att låta boskapen beta på områdena.

Som resultat kunde man få igång vård på bl.a. 220 hektar hotade vårdbiotoper med sina sällsynta arter. Samtidigt hindrades skadlig igenväxning av landskapen, och lokalbefolkningen uppmuntrades att sköta om sitt närlandskap. Vårdåtgärder finansierades  med lantbrukets miljöstöds specialstöd.

I Hyypänjokilaakso vårdas kulturlandskapet genom mångsidigt samarbete

Kauhajoki_Hyyppaanjokilaakso Landskapet i Hyyppä ådal © Tapio Heikkilä
År 2012 vanns tävlingen av flera landskapsprojekt med inriktning på Hyypänjokilaakso i Kauhajoki. Projekthelheten fokuserar på det traditionella kulturlandskapet i Hyypänjokilaakso, som inrättades som landskapsvårdsområde 2009. Initiativet till projektet togs av Hyypän kyläseura och Kauhajoki stad. Också alla markägare i Hyypänjokilaakso stödde projektet.

I Hyypänjokilaakso har man satsat på livskraftiga byar och på bevarande av kulturlandskapets struktur, öppenhet och naturvärden. Landskapet har planerats och vårdats i samarbete mellan föreningar och myndigheter. För de olika projekten svarade Hyypän kyläseura ry, Kauhajoki stad, delegationen för landskapsvårdsområdet Hyypänjokilaakso samt Finlands skogscentrals regionenhet för Södra och Mellersta Österbotten. Redan när landskapsprojektet påbörjades tillsattes inom Hyypän kyläseura en kommitté som ser till att landskapsvården är fortgående. Tävlingsjuryn ansåg att det är betydelsefullt att de lokala invånarna och myndigheterna visat gemensam vilja att vårda landskapet på lång sikt. De första nya projekten har redan kört i gång. I det mest omfattande projektet iståndsätts Hyypänjoki på naturenlig väg. Målet är att vårda landskapet och natur- och rekreationsvärdena och att minska olägenheterna av översvämningar.


Matkalla maisemaan-projektet iståndsatte kulturlandskap runt om  i Finland

Haapamäki Photo_Esa Aalto_web.jpgHaapamäki © Esa Aalto
År 2010 gick priset för bästa landskapsprojekt till Finlands naturskyddsförbunds riksomfattande projekt för vård av kulturlandskap, Matkalla maisemaan – luonnollisesti ("På resa i landskapet"). Finlands naturskyddsförbund genomförde projektet i samarbete med VR. Samarbetsprojektet har sitt ursprung i naturskyddsförbundets långa erfarenhet av vård av kulturlandskap och VR:s önskan att främja bevarandet av det traditionella finska landskapet.

Sedan 2008 har man inom ramen för ”Matkalla maisemaan”-projektet vårdat kulturlandskap, hotade arters livsmiljöer utmed järnvägar och andra kulturhistoriskt värdefulla miljöer i sammanlagt 67 objekt. Merparten av objekten har iståndsatts genom talkoarbete. Största delen av objekten har varit med i projektet i flera år. Juryn uppskattade i synnerhet vinnarprojektet för att det är pragmatiskt och för att man lyckats skapa nya samarbetsformer. Även projektets omfattning fick beröm: resultaten kan ses i alla delar av Finland.

Tavastkyro satsade på landskapsvård och utvecklande av landskapsturismen

År 2008 vanns tävlingen av tre landskapsprojekt för Tavastkyro. Projekthelheten genomfördes i samarbete mellan Tavastkyro kommun, MTK-Hämeenkyrö, Kyrön Luonto ry och Hämeenkyrö-Seura ry.
Tapio_Heikkilä_Hämeenkyrön_maisemaa_web.jpg Landskapet i Tavastkyro © Tapio Heikkilä

I det delprojekt som gällde nationallandskapet Tavastkyro utarbetades det en plan för landskapsvården i området samtidigt som landskapet, naturförhållandena, den byggda miljön och näringarna i området utvecklades i samklang med kulturlandskapets värden. I det delprojekt som var inriktat på miljövården i nationallandskapet gjordes naturinventeringar i syfte att bevara hotade arter och upprätthålla ett levande nationallandskap. I det delprojekt som handlade om landskapsturismen i Tavastkyro togs det fram en servicehelhet för vårdat nationallandskap, och i denna helhet ingår inkvarterings-, måltids- och fritidstjänster.

Speciellt det föredömliga sättet att samarbeta inom projektet gladde juryn. Det fördes dialoger med små föreningar, allmänheten och företag. De lokala invånarna var inkluderade i planeringen och i det praktiska arbetet. Resultaten av projekten kan också tillämpas på andra områden. Verksamheten har format en praxis för hur de värdefulla kulturlandskapen i Tavastkyro ska upprätthållas.

Mer information

Annika Uddström, forskare, Finlands miljöcentral, tel. 0295 251 715, fornamn.efternamn@syke.fi

Tapio Heikkilä, miljöråd, miljöministeriet, tel. 0295 250 166, fornamn.efternamn@ym.fi

Publicerad 12-11-2016 kl. 10.21, uppdaterad 04-12-2020 kl. 14.45