Miljöministeriet begär utlåtanden om en ändring av gränsen för Urho Kekkonens nationalpark

Pressmeddelande 7.5.2018 kl. 10.58

Det föreslås att det till nationalparken ska fogas uppemot två hundra hektar värdefulla naturområden som förvärvats för skyddsändamål, och ett område på mindre än tio hektar i anslutning till Tankavaara naturum ska avskiljas från nationalparken. Denna ändring av gränserna möjliggör mångsidigare användning och utveckling av naturumet.

Miljöministeriet bereder en liten ändring av gränsen för Urho Kekkonens nationalpark. Avsikten är att vid nationalparkens södra gräns avskilja ett ca 9,3 hektar stort område i anslutning till Tankavaara naturum som gränsar till väg E75. Samtidigt utökas nationalparken i nordost med ett ca 198 hektar stort område invid Suomujoki.

Denna ändring av gränserna möjliggör allt mångsidigare användning och utveckling av Tankavaara naturum och dess fastigheter. Området kring naturumet kommer att förbli i statens ägo och fortsättningsvis utgöra en del av nätverket Natura 2000, och det kommer också i fortsättningen att betjäna dem som besöker nationalparken. Forststyrelsen ska även framöver sörja för områdets natur- och krigshistoriska värden.

Urho Kekkonens nationalpark är till besökarantalet Finlands näst populäraste nationalpark (334 700 besökare år 2017). Största delen av besökarna kommer via Saariselkä, dit Fortstyrelsen i fortsättningen kommer att koncentrera utvecklingen av naturumets verksamhet för Saariselkä-Kiilopää.

Tankavaara naturum, som ligger ca 30 kilometer från Saariselkä, besöktes år 2017 av ca 8 800 friluftsmänniskor, vilket utgör mindre än 3 procent av nationalparkens besökare. Också naturumets utställning är delvis föråldrad. Avsikten med de ändringsarbeten som nu ska utföras i naturumets fastigheter är att bättre betjäna lokala företagare, Sodankylä kommun och dem som besöker Tankavaara.

Det område som enligt förslaget ska börja ingå i Urho Kekkonens nationalpark, det s.k. Suomun Ville-området, gränsar i dag till nationalparken och hör till samma Naturaområde. Staten har förvärvat markområdena för naturskyddsändamål, och de förvaltas redan nu av Forststyrelsens naturtjänster. Området Suomun Ville är ett landskapsmässigt värdefullt åsområde med mångsidiga naturtyper invid Suomujoki. Området kompletterar därmed nationalparkens naturvärden på ett betydelsefullt sätt.

Ett utkast till ett lagförslag om ändring av gränsen och till regeringens proposition om detta (inklusive kartor) finns i webbtjänsten utlåtande.fi. Utlåtanden kan lämnas fram till den 4 juni 2018.

Mer information:

Johanna Korpi, regeringssekreterare, miljöministeriet, tfn 0295 250 278, fornamn.efternamn@ym.fi

Aulikki Alanen, miljöråd, miljöministeriet, tfn 0295 250 333, fornamn.efternamn@ym.fi

Jyrki Tolonen, regiondirektör, Forststyrelsens naturtjänster, tfn 020 639 7640, fornamn.efternamn@metsa.fi


Utgivare: