Hotbedömningen av naturtyper 2008

Den webbtjänsten miljo.fi förnyas

Den förnyade webbtjänsten miljo.fi publiceras i slutet av mars

Den förnyade webbtjänsten miljo.fi publiceras sista veckan i mars. De viktigaste förändringarna i reformen gäller innehållet. Miljo.fi har implementerat nya funktioner som förbättrar användarupplevelsen. Utseendet på webbtjänsten har också förnyats och publiceringssystemet ändrats. Det innebär att de allra flesta av de nuvarande miljo.fi-adresserna kommer att ändras, men de viktiga genvägarna kommer att fortsätta fungera. Läs mer

Tervaleppäluhta_AnneRaunio
Foto: Anne Raunio

I den första hotbedömningen av Finlands naturtyper 2008 utvärderades cirka 400 naturtyper samt vilka förändringar av naturtyperna människan har orsakat. Enligt utvärderingen var 51 % av naturtyperna i hela landet hotade.  En knapp tredjedel (29 %) av de hotbedömda naturtyperna var missgynnade och en femtedel (20 %) livskraftiga.

Naturtyperna har delats in i följande sju grupper: Östersjön och kusten, sötvatten och stränder, myrmarker, skogar, hällmarker samt sten- och blockfält, vårdbiotoper och fjäll.

Fördelning av naturtyperna i hotkategorierna

Förutom hotbedömningen för hela landet utfördes för varje naturtyp även en hotbedömning separat för södra och norra Finland. Andelen hotade naturtyper var betydligt större i södra Finland (66 %) än i norra Finland (29 %) vilket beror på skillnader i markanvändningens intensitet.

De mest betydelsefulla orsakerna till samtliga naturtypers tillbakagång har varit skogsföryngring och skogskötsel, dikning, eutrofiering och nedsmutsning av vattendrag, nyröjning av åker samt vattenbyggnadsarbeten.

De flesta hotade naturtyperna finns i skogar och vårdbiotoper

Andelen hotade naturtyper var överlägset störst inom vårdbiotoperna varav 93 % var hotade. Näst mest (70 %) hotade naturtyper fanns inom skogarna. Också inom Östersjön och kusten samt myrmarkerna var över hälften av naturtyperna hotade. Andelen hotade naturtyper var lägst inom fjällen och hällmarkerna.

Som akut hotade (CR) har bedömts bl.a. sydliga ädellövskogar, karga skogar på fast mark, successionsserier av skogar vid landhöjningskusten, myrmarker samt sydliga vattendrag i lerjordsområden. Till livskraftiga (LC) naturtyper räknades däremot miljöer där människans inverkan har varit låg på grund av att de är avlägset belägna eller på karga marker och i svårframkomlig terräng: naturtyperna i fjällen, karga hällmarker samt block och stenfält och karga och våta myrmarkers naturtyper.

Tilläggsuppgifter

Specialforskare Tytti Kontula, Finlands miljöcentral, tel. 0295 251 294, förnamn.efternamn@syke.fi

Enhetschef Anne Raunio, Finlands miljöcentral, tel. 0295 251 547, förnamn.efternamn@syke.fi

Publicerad 06-04-2016 kl. 15.29, uppdaterad 04-12-2020 kl. 11.44