Skyddsvärda naturtyper enligt naturvårdslagen

Skydd av naturtyper enligt naturvårdslagen gäller områden som hör till naturtyper som definieras i naturvårdslagen och som är i naturtillstånd, eller i därmed jämförbart tillstånd.

Huvuddelen av naturtyperna som skyddas enligt naturvårdslagen är ädellövskogar. Andra naturtyper som skyddas enligt naturvårdslagen är hassellundar, klibbalskärr, sandstränder, havsstrandsängar, sanddyner, enbevuxna ängar, lövängar samt stora landskapsträd som dominerar öppet landskap.

Kangasajuruoho
Backtimjan är typisk på sandstränder. © Anne Raunio.

Naturtyperna som skyddas skall vara i naturtillstånd eller i ett tillstånd som kan likställas med naturtillstånd. Naturtyperna är sällsynta och ofta små till ytan. De är ändå värdefulla för den biologiska mångfalden och för landskapsvården.

Syftet med skyddet är att bevara naturtypernas karakteristiska egenskaper. Syftet är inte alltid att bevara områdena helt orörda. Bevarandet av flera naturtyper förutsätter till och med fortlöpande vård och användning.

De karakteristiska egenskaperna är olika för naturtyperna, vilket förutsätter att inverkan av skyddet på områdets användning utvärderas från fall till fall.

Beslut om skydd fattas av ELY-centralen

Skydd av naturtyper enligt naturvårdslagen skiljer sig från traditionella naturskyddsområden genom hur skyddet upprättas och genomförs.

Områdena får inte ändras så att naturtypernas karakteristiska egenskaper hotas. Förbudet mot ändringar träder i kraft när Närings-, trafik- och miljöcentralen (ELY-centralen) har definierat områdets avgränsning i ett beslut och beslutet har delgivits områdets ägare och innehavare. Då beslutet bereds hörs markägarna och andra sakägare.

I beslutet redogörs för naturtypens tillstånd, dess karakteristiska och särskilda egenskaper samt avgränsning. Beslutet delges områdets ägare och innehavare, och kungörs på kommunens anslagstavla. Beslutet kan överklagas till förvaltningsdomstolen.

 

Publicerad 01-08-2013 kl. 14.52, uppdaterad 14-04-2016 kl. 15.59
Ämne:
Utgivare: