Hassellundar

En hassellund består av minst 20 stycken minst två meter höga eller breda hasselbuskar per hektar. Hasselbuskarna växer i en eller flera grupper i närheten av varandra inom ett enhetligt område. Trädbeståndet utgörs av lövträd, barrträd eller en blandning av båda.

I naturtillstånd förekommer hasselbuskar och hassellundar endast i södra Finland. Hassellundarna växer på bördig och frisk eller torr mark.

Hassellundarna är små till arealen. Bara ett fåtal finns bevarade i naturtillstånd eller i ett tillstånd som är jämförbart med det naturliga. Lokalt kan hassellundar i alla fall vara ganska vanliga, t.ex. i Lojotrakten.

vitsippor på hasselundan
© Seppo Tuominen

Arter

Undervegetationen i en hassellund är typisk för lundar: smånunneört, vårärt, blåsippa, vitsippa, liljekonvalj och kirskål.

Hassellunden är en mycket mångsidig biotop. Många hotade organismer trivs i hasselbusken eller livnär sig på hasselnötter. Särskilt de murkna stammarna erbjuder en ypperlig livsmiljö för många svampar och insekter. Den i Finland sällsynta nötkråkan är beroende av hasselbuskar. På hasselns rötter paratiserar den fridlysta vätterosen.

Vad får man göra?

En plan för avverkning av granar och eventuella andra träd som skuggar hasseln rekommenderas. Hasselbusken måste få tillräckligt med ljus för att blomma och producera nötter.

Enligt allemansrätten är det tillåtet att röra sig inom området och att plocka vilda bär samt svampar och blommor som inte är fridlysta. För att minska slitaget på markväxtligheten bör besökarna hänvisas till på stigar.

Vad är inte tillåtet?

I allmänhet skall hasselbuskarna inte gallras utan de gamla stammarna lämnas kvar att förmultna. Gamla ädla lövträd samt asp och sälg bör sparas.

Markberedning, användning av kemikalier, plantering av gran och utdikning inverkar skadligt på hasselbuskarna.

Det är inte tillåtet att bygga inom skyddade områden.

Pähkinäpensaan kypsyviä pähkinöitä.
© Anne Raunio
Publicerad 01-08-2013 kl. 15.19, uppdaterad 07-06-2016 kl. 15.58
Ämne:
Utgivare: