Naturtyperna i EU:s habitatdirektiv

AKtuellt

EU's utvärdering om naturens tillstånd i Europa.

I habitatdirektivet skyddas nästan 200 sådana naturtyper som Europeiska gemenskapen anser vara värdefulla. De utgörs av naturtyper vars naturliga utbredningsområde är mycket litet eller naturtyper som riskerar försvinna från gemenskapens område. De kan också vara goda exempel på de sex naturgeografiska regionerna inom unionen.

Luontodirektiivin luontotyyppi_Anne Raunio
Barrskogar på rullstensåsar är en skyddad naturtyp i EU. Åsnaturen är mest unik på ljusa solskenssluttningar. © Anne Raunio.

Vissa av naturtyperna är primärt skyddade. Det är naturtyper som riskerar att försvinna och för vilka unionen har ett särskilt ansvar.

I Finland finns 68 sådana naturtyper som ingår i habitatdirektivet och 22 av dem är primärt skyddade.

Habitatdirektivet ålägger medlemsländerna att anvisa skyddsområden för att säkerställa en gynnsam skyddsnivå för naturtyperna. Dessa naturtyper har förtecknats i habitatdirektivets bilaga I. Valen av områden till nätverket Natura 2000 (bilaga III) baserar sig delvis på naturtyper.

Tabell: Natura 2000 -naturtyper som förekommer i Finland

Publicerad 30-07-2013 kl. 11.11, uppdaterad 04-12-2020 kl. 11.46