Restaurering och skötsel av livsmiljöer

Målsättningar

Målsättningarna för skötseln och iståndsättningen av livsmiljöer är att återställa, stimulera och bevara livsmiljöns särdrag. Så är t.ex. målet för iståndsättning och skötsel av fågelvatten att bevara fågelarternas mångfald i området. Bevarandet av kulturbiotoper som har uppkommit genom traditionell markanvändning kräver kontinuerlig skötsel.

Ennallistettu korpi Kaisu Aapala
Femton år sedan iståndsatt skogskärr. © Kaisu Aapala.

Målet för restaureringen av livsmiljöer, t.ex. skogar och myrar, är att påskynda det av människan förändrade ekosystemets återgång till en struktur, funktion och ett artbestånd som påminner om det naturliga.

Ansvarsområden

Miljöministeriet har ansvaret för den generella ledningen och övervakningen av skötseln och restaureringen av skyddsområden.

Till SYKEsuppgifter hör forskning och experttjänster som har anknytning till restaurering, skötsel och iståndsättning av livsmiljöer. Inom SYKE utvecklas metoder för att återställa skogar och myrar, för att iståndsätta våtmarker och sköta kulturbiotoper och dessutom utreds förutsättningarna för att restaurera källor. Därtill sker en uppföljning av vilka resultat dessa åtgärder ger.

Inom statens naturskyddsområden är det Forststyrelsen som ansvarar för skötsel och restaurering av livsmiljöerna. På privata naturskyddsområden sköter Forststyrelsen i samarbete med markägaren den praktiska planeringen och genomförandet av återställningsåtgärder. Närings-, trafik- och miljöcentralerna övervakar åtgärderna.

Publikationer

 

Publicerad 14-05-2013 kl. 13.03, uppdaterad 08-10-2020 kl. 13.17