Verkställande av Helmi-programmet – Södra Österbotten, Österbotten och Mellersta Österbotten

Järvineva.
 

Aktuellt

NTM-centralen i Södra Österbotten har gjort en video om vårdbiotoper och skötseln av dem. Se på videon och lär dig att känna igen en vårdbiotop och dess karakteristiska drag.

Mer pressmeddelanden

Tyngdpunkter

I fråga om skyddet av myrobjekt som bedömts vara av nationell betydelse (förslaget till komplettering av myrskyddet) är årsmålet år 2021 för NTM-centralen i Södra Österbottens område 700 ha. Skyddet har redan främjats bland annat i området av Töppösenluolikot i Halsua. Det finns 68 eventuella objekt i verksamhetsområdet (cirka 16 000 ha). Utöver dessa kan även landskapsmässigt eller artmässigt betydande myrobjekt skyddas.

I fråga om att återställa myrar fokuserar man på att skapa och uppdatera handlingsmodeller i anslutning till återbevattning av skyddade myrar (VESPA) i samband med iståndsättningsdiknings- och naturvårdsprojekt och på att göra projekten bekanta för aktörerna.

I år utförs sex fågelutredningar som ligger till grund för planeringen av restaureringen av fågelvatten. Skötselåtgärderna på fyra redan tidigare påbörjade objekt fortsätter och planeringen av skötseln såsom även praktiska åtgärder inleds också på nya objekt. Tyngdpunkten ligger på objekt på kustens havsstrandängar, som är mycket viktiga bl.a. för de hotade vadarfåglarna.

Målet är att slutföra de uppdaterande inventeringarna av vårdbiotoperna under innevarande år. Kvarvarande inventeringsobjekt finns mest i Södra Österbotten. Målet är även att påskynda planeringen av vårdbiotopernas skötsel och restaureringsåtgärderna på objekten. Man är väl på det klara med de objekt som fordrar och passar för restaurering.

Tillståndet i kustens småvatten, flador och glosjöar med tillhörande bäckar, förbättras genom att göra upp restaureringsplaner och verkställa planerna på så många objekt som möjligt. Under våren blir de första sju restaureringsplanerna färdiga. NTM-centralen i Södra Österbotten deltar också i arbetet med att utveckla en riksomfattande restaureringsguide. Under innevarande år blir tre skötselplaner för bäckrestaureringsobjekt färdiga i Lappfjärds å-Storås avrinningsområde. Avsikten är också att verkställa planerna under innevarande år. Fler objekt för restaureringsplanering söks även i övriga avrinningsområden. Målet är också att hitta ett par restaureringsdugliga källor och göra upp restaureringsplaner för dem.

Planeringen av vård och återställande av skogsnatur har påbörjats på tre objekt som omfattar skogar av lundkaraktär: Pitkämönluomaområdet i Kurikka, lunden Tuoresluoma i Ilmajoki och Kåtölandet i Karleby. Behov av skötsel och restaurering av andra skyddsobjekt utreds i synnerhet i kärrskogar och skogar vid landhöjningskusten.

Restaureringsobjekt

På NTM-centralen i Södra Österbottens område har de praktiska restaureringsåtgärderna inletts först på fågelvattenobjekten. Restaureringsprojekt pågår i Jokisuunlahti i Evijärvi, Vassorfjärden i kommunerna Korsholm och Vörå, Kodesjärvi i Storå och Blomträsket i Kristinestad

Även återbevattning av skyddade myrar (VESPA) har testats i praktiken i samband med ett projekt för iståndsättningsdikning på Passmossen i Kronoby.

Även i andra teman såsom vårdbiotoper, kustens småvatten, bäckar och skogsobjekt, bli restaurerings- och skötselplaner färdiga i början av året och avsikten är att göra praktiska restaureringar under innevarande år.

Helmi-resurser

På NTM-centralen i Södra Österbottens område har 924 000 euro beviljats för verkställande av Helmi-programmet år 2021. För Helmi-arbetet har NTM-centralen i Södra Österbotten 7,5 årsverken till förfogande.

Samarbete

För att verkställa HELMI-livsmiljöprogrammet är samarbetet med andra myndigheter och aktörer viktigt. På NTM-centralen i Södra Österbotten har METSO-HELMI-samarbetsgrupper inrättats, i vilka behandlas samarbetsfrågor i anslutning till skydd och återställande av myrar och skogar.

För vårdbiotopfrågor finns en regional samarbetsgrupp på bred bas. För temat småvatten och strandnatur finns också en grupp, som delvis verkar skilt för varje naturtyp.

Dessutom träffas Forststyrelsen och NTM-centralen ett par gånger om året för att säkerställa arbetsfördelningen och verkställandet av projekten.

Kontaktuppgifter

Mer information om Helmi-livsmiljöprogrammets olika teman och verkställande av dem på NTM-centralen i Södra Österbottens område ges av följande personer:

Mer pressmeddelanden

Publicerad 14-04-2021 kl. 12.49, uppdaterad 02-09-2021 kl. 8.54