Verkställande av Helmi-programmet – Södra Österbotten, Österbotten och Mellersta Österbotten

Järvineva.
 

Aktuellt

NTM-centralen i Södra Österbotten har gjort en video om vårdbiotoper och skötseln av dem. Se på videon och lär dig att känna igen en vårdbiotop och dess karakteristiska drag.

Mer pressmeddelanden

Tyngdpunkter

I fråga om skyddet av myrobjekt som bedömts vara av nationell betydelse (förslaget till komplettering av myrskyddet) är årsmålet år 2022 för NTM-centralen i Södra Österbottens område 800 ha. Skyddet har redan främjats på flera värdefulla myrobjekt såsom Töppösenluolikot (Halsua), Ärmätinneva (Halsua), Järvineva (Kannus och Toholampi), Mörönpesänneva (Perho) och Housukeidas (Storå). Det finns 68 eventuella objekt i verksamhetsområdet (cirka 16 000 ha). Utöver dessa kan även landskapsmässigt eller artmässigt betydande myrobjekt skyddas.

I fråga om att återställa myrar fokuserar man på att skapa och uppdatera handlingsmodeller i anslutning till återbevattning av skyddade myrar (VESPA) som torkat ut på grund av dikningar utanför skyddsgränserna i samband med iståndsättningsdiknings- och naturvårdsprojekt. Målet är att göra verksamhetssättet bekant för olika aktörer.

I år görs fågelutredningar till grund för restaureringen av fågelvattnen på sex objekt. Skötselåtgärderna som tidigare har inletts på fyra fågelvattenobjekt fortsätter och planeringen av skötseln såsom även praktiska åtgärder inleds också på nya objekt. Tyngdpunkten ligger på objekt på kustens havsstrandängar, som är mycket viktiga bland annat för de hotade vadarfåglarna.

Målet är att slutföra de uppdaterande inventeringarna av vårdbiotoperna under innevarande år. Kvarvarande inventeringsobjekt finns mest i Södra Österbotten. Målet är även att påskynda planeringen av vårdbiotopernas skötsel och restaureringsåtgärderna på objekten. Man är väl på det klara med de objekt som fordrar och passar för iståndsättning.

Inventeringen av vårdbiotoper har till stora delar utförts, kvar finns endast enstaka objekt utspridda i landskapen, som inventerats under sommaren. Under inventeringarna har det framkommit objekt som är i behov av iståndsättning och skötsel, planeringen av iståndsättning för delar av dessa objekt har påbörjats och framskrider med snabb takt. Den praktiska iståndsättningen har även påbörjats på några objekt.

Tillståndet i kustens småvatten, flador och glosjöar med tillhörande bäckar, förbättras genom att göra upp restaureringsplaner restaurera så många objekt som möjligt. NTM-centralen i Södra Österbotten utarbetar också en riksomfattande restaureringsguide för kustnära småvatten tillsammans med andra sakkunniga. Tyngdpunkten för bäckrestaureringen ligger till en början på området vid Lappfjärds å-Storå, där restaureringar av bäckar kan utföras i sommar. I temat källor är målet till en början att planera och verkställa några restaureringsobjekt.

I vården av skogsnatur återställs skogarnas naturliga särdrag och utveckling. Skötselåtgärderna innebär exempelvis att skogarna görs mångsidigare genom att hugga upp små öppningar och öka mängden murket trä. I temat ingår lundar inom Natura-nätverket såsom Pitkämönluoma i Kurikka, lundarna Tuoresluoma i Ilmajoki och Kåtölandet i Karleby. Dessutom planeras skötselåtgärder i skogarna vid landhöjningskusten på flera holmar i Larsmo skärgård. Skötselåtgärderna på objekten genomförs från och med år 2022.

Planeringen av vård och återställande av skogsnatur har påbörjats på tre objekt som omfattar skogar av lundkaraktär: Pitkämönluomaområdet i Kurikka, lunden Tuoresluoma i Ilmajoki och Kåtölandet i Karleby. Behov av skötsel och restaurering av andra skyddsobjekt utreds i synnerhet i kärrskogar och skogar vid landhöjningskusten.

Restaureringsobjekt

Restaureringar av fågelvatten utförs i syfte att förbättra levnadsförhållandena för bestånden av vatten- och sjöfåglar i Jokisuunlahti (Evijärvi), Maa-Kannuskarinlahti (Karleby), Vassorfjärden (Korsholm och Vörå), Kodesjärvi (Storå), Kuivasjärvi (Alavus) samt Blomträsket i Kristinestad. Åtgärderna omfattar slåtter, muddring, restaurering av häckningsholmar, riktat fiske, inrättande av betesmarker och jakt på främmande rovdjur.

Återställande av vattnet på skyddade myrar (VESPA) testades på Passmossens område i Kronoby i samband med ett projekt för iståndsättningsdikning. Vattnet återställs också i samband med ett naturvårdsprojekt på Rytiperä i Kauhajoki och i samband med ett iståndsättningsprojekt på Iso Narunneva i Alajärvi.

För vårdbiotopernas del har restaureringsåtgärderna redan påbörjats på några objekt genom röjning, slåtter av vass och instängsling. Under sommaren hålls betesdjur på de första inventeringsobjekten och på några objekt planeras skötsel genom slåtter.

Även i andra teman såsom vårdbiotoper, kustens småvatten, bäckar och skogsobjekt, bli restaurerings- och skötselplaner färdiga i början av året och avsikten är att göra praktiska restaureringar under innevarande år. Våren 2022 inleds bland annat restaureringarna av de första kustnära småvattenobjekten bland annat i Korsnäs och Larsmo och restaureringarna fortsätter på hösten. Iståndsättningen av sandstränder i Nykarleby och Jakobstad inleds också våren 2022. Bäckrestaureringarna påbörjas i Lappfjärds å-Storå avrinningsområde sommaren 2022.

Helmi-resurser

För Helmi-arbetet har NTM-centralen i Södra Österbotten 7 årsverken till förfogande. Det finns bra med finansiering för köptjänster och verkställandet år 2022 hänger i alla fall inte upp sig på pengar. [N(1]

Samarbete

För att verkställa HELMI-livsmiljöprogrammet är samarbetet med andra myndigheter och aktörer viktigt. På NTM-centralen i Södra Österbotten har METSO-HELMI-samarbetsgrupper inrättats, i vilka behandlas samarbetsfrågor i anslutning till skydd och återställande av myrar och skogar.

För vårdbiotoptemat har en regional samarbetsgrupp bestående av olika organisationer inrättats. För temat småvatten och strandnatur finns också en riksomfattande samarbetsgrupp, som delvis verkar skilt för varje naturtyp.

Dessutom träffas Forststyrelsen och NTM-centralen ett par gånger om året för att säkerställa arbetsfördelningen och verkställandet av projekten.

Kontaktuppgifter

Mer information om Helmi-livsmiljöprogrammets olika teman och verkställande av dem på NTM-centralen i Södra Österbottens område ges av följande personer:

  • Anskaffning av myrar som ska skyddas: Jari Nykänen, jari.nykanen@ntm-centralen.fi
  • Restaurering av fågelvatten: Olli Autio, olli.autio@ntm-centralen.fi
  • Vård av skogliga livsmiljöer: Robin Ramstedt, robin.ramstedt@ntm-centralen.fi
  • Planering och inventering av restaureringen av vårdbiotoper: Mira Lukkarila, mira.lukkarila@ntm-centralen.fi
  • Planering och inventering av restaureringen av vårdbiotoper: Robin Sjöblom, robin.sjoblom@ntm-centralen.fi
  • Kustens småvatten: Leena Nikolajev-Wikström, leena.nikolajev-wikstrom@ntm-centralen.fi
  • Strandnatur och kustens småvatten: Jussi-Tapio Roininen, jussi-tapio.roininen@ntm-centralen.fi
  • Bäckar och källmiljöer: Olli-Matti Kärnä, olli-matti.karna@ntm-centralen.fi
  • Inventering och skydd av arter och biotoper: Ann-Sofie Åstrand, ann-sofie.astrand@ntm-centralen.fi

Mer pressmeddelanden

Publicerad 04-04-2022 kl. 13.37, uppdaterad 31-01-2023 kl. 8.34