Gå till innehållet

Angjärvmossen

Kod FI0800045
Kommun Pedersöre
Areal 210 ha
Områdestyp SAC
Området på kartan Finlands miljöcentrals karttjänst

Områdesbeskrivning

Angjärvmossen i Pedersöre är ett ungt aktivt högmosseområde. I områdets västra del finns den humushaltiga sjön Lilla Angjärv. Den rinner ut i Stora Angjärv, som gränsar till Natura-området. I övrigt gränsar området till tallmyrar som har förändrats på grund av dikning samt växande och mogna ekonomiskogar.

Angjärvmossens centrum består av lågstarrmosse, myr och fuscum-mosse. Gungfly förekommer ställvis. Största delen av mossen har en gles växtlighet av mariga tallar. Vid mossens kanter är trädbeståndet tätare och bland myrtyperna påträffas fuscum-tallmosse, tuvulls-tallmosse och ris-tallmosse. På västra sidan om Stora Angjärv finns det starr-fattigkärr. Utdikningarna har torkat ut områdets sydöstligaste kant. Den naturliga växtligheten har dock till största delen bevarats och det är möjligt att återställa dikena.

Humussjöarna är näringsfattiga och har en fattig växtlighet. Sjöarna i myrområdet har dock betydelse för djuren i området och i synnerhet för häckande och rastande fåglar. Under fåglarnas flyttningsperiod rastar flera fågelarter i området och i flockarna samlas då 200–300 fåglar. På vårvintern är isen på sjöns yta spelplats för orrar.

Området används som friluftsområde och av naturintresserade. Alldeles intill området finns det även kulturhistoriskt värdefulla fasta fornlämningar. Angjärv har också antagits ha forntida betydelse för fiske och jakt.

Angjärvmossen är ett aktivt högmosseområde av riksintresse. Till områdets särdrag hör vildmarkskaraktären och det artmässigt mångsidiga djurlivet. Vid objektet häckar och rastar ett värdefullt fågelbestånd. Nämnvärda arter är tjäder och lavskrika samt storlom och tornfalk. Utdikningarna i området har haft en uttorkande inverkan och kantdikena borde täppas till. I områdets nordöstra del sträcker sig ett kalhygge ända fram till myrområdets kant.

Skyddsmål

Alla naturtyper och arter som nämns i tabellerna 3.1 och 3.2 på informationsblanketten (med undantag av naturtyper som vad gäller representativitet har klassificerats i klass D och arter som vad gäller populationens betydelse har klassificerats i klass D) omfattas av skyddsgrunderna för området. Skyddsmålet för alla dessa naturtyper och arter är att åtminstone bevara områdets betydelse som en del av ett nätverk.

Dessutom betonas följande mål i skyddet och skötseln av området:

  • tillståndet i området vad gäller naturtyper och arter samt deras livsmiljöer bevaras genom att trygga en utveckling enligt naturens egna processer,
  • tillståndet i området vad gäller naturtyper och arter samt deras livsmiljöer bevaras genom att styra användningen av området,
  • kvaliteten på en naturtyp eller en arts livsmiljö eller artpopulationens livskraftighet förbättras genom restaurerings- och skötselåtgärder

Objekt i programmet för myrskydd.

Precisering av skyddsläget och metoder för verkställande

Förvärvas av staten och fredas med en förordning med stöd av naturvårdslagen eller fredas som ett naturskyddsområde på privat mark enligt fredningsvillkor som avtalas med markägaren.

Naturtyper som utgör grund för skydd av området

Namn

Areal, ha

Naturliga dystrofa sjöar och småvatten 3,38
Aktiva högmossar 124
Skogbevuxen myr 20,4

Arter som utgör grund för skydd av området

Namn  
utter Lutra lutra
Publicerad 8.10.2019 kl. 15.41, uppdaterad 8.10.2019 kl. 15.41

Ämne: