Gå till innehållet

Bötombergen

Kod FI0800077
Kommun Kristinestad
Areal 126 ha
Områdestyp SAC
Området på kartan Finlands miljöcentrals karttjänst

Områdesbeskrivning

I områdesavgränsningen ingår Storgräspottens lund, Puskavuoris lund och Bötombergens lundar, Söderbergets ståtliga klippformation samt en del av det frodiga myrområdet Santaheininrämäkkä.

På Söderberget, i synnerhet vid dess topp, växer det representativa, gamla talldungar i naturligt tillstånd på klipphällen, där det ställvis finns blockfält och gryt. Tjäder och spillkråka trivs i talldungarna. Trädbeståndet är av olika ålder; de äldsta tallarna har täta kronor och sköldbark och är ställvis brända. På den västra bergssluttningen, nära toppen, finns "Bastuväggen" som fredats som naturminnesmärke, en klippgrotta och en brant ravin som sluttar mot väster.

Bötombergen, i synnerhet de norra och östra delarna, är både geologiskt och biologiskt ett av de mest värdefulla klippområdena i Västra Finlands miljöcentrals område. På Bötombergens västnordvästra sluttning finns det grandominerat lundkärr med källor och frisk sluttningslund. Krävande arter är tibast, skogstry, olvon, trolldruva, bäckbräsma, vårärt, flenört, stinksyska och lundstjärnblomma. Sällsynta arter är blåsippa, skogsfru och på den norra gränsen av lundkärret skogssallat.

Storgräspotten är ett lundområde omgivet av karga moar och myrar. Växtligheten består av frisk, grandominerad lund och delvis uttorkad ormbunkslund. Floran är mycket rik; krävande arter är tibast, måbär, olvon, strutbräken, stor blåklocka, myskmåra, vårärt, natt och dag (sådd), skogsnarv, getrams, flenört och sällsynta arter är ryssklematis och blåsippa.

Santaheininrämäkkä är den sista skärvan i nästan naturligt tillstånd som återstår av Bötombergens frodiga myrar. På den västra sidan av myren finns det flera källor. I källan längst söderut finns det små vattentäkter. Runt källorna finns det källkärr och nära landsvägen finns det rikkärrs-tallkärr som uppstått i botten av gamla, grunda torvtäktsgropar. Nedanför rikkärrs-tallkärret finns det ett litet flackt och sankt stråk av rikkärrsartat fattigkärr. I kärret växer det bl.a. myruddmossa, gulstarr, mässingmossa, blodkrokmossa och röd skorpionmossa.

På den nedre västra sluttningen vid Puskavuori finns det en sank lund med källor, i vars krävande arter ingår bl.a. svart vinbär, trolldruva, dvärghäxört, myskmåra, vårört, stinksyska och blåsippa.

Mångsidig helhet bestående av värdefulla klippområden, olika lundtyper samt frodiga myrar. Har stor betydelse för skyddet av utrotningshotade och sällsynta växtarter. I synnerhet Bötombergen är ett viktigt område även för rekreationsanvändningen.

Arterna med beteckningen D under "Övriga viktiga arter" i punkt 3.3 är regionalt utrotningshotade. Bötombergets skidcentrum med sina pister och upplysta spår har förändrat tillståndet i naturen och ökat i synnerhet förslitningen av terrängen. Verksamheten är dock begränsad till ett litet område. På Bötombergets topp finns det även en radiostation med en mast vars konstruktion dominerar landskapet.

Byggande av brunnar och vattentäkt från källorna kan försämra levnadsförhållandena för den sällsynta floran.

Utdikning har förändrat det naturliga tillståndet i lundarna vid Storgräspotten och Norrberget och därför behöver restaureringsåtgärder vidtas i dessa områden. Vid den västra kanten av Santaheininrämäkkä har grävning av ett dike torkat ut en källa.

Skyddsmål

Alla naturtyper och arter som nämns i tabell 3.1 och 3.2 på informationsblanketten omfattas av skyddsgrunderna för området. Skyddsmålet för alla dessa naturtyper är att åtminstone bevara områdets betydelse som en del av ett nätverk.

Dessutom betonas följande mål i skyddet och skötseln av området:

  • tillståndet i området vad gäller naturtyper och arter samt deras livsmiljöer bevaras genom att trygga utveckling enligt naturens egna processer
  • tillståndet i området vad gäller naturtyper och arter samt deras livsmiljöer bevaras genom att styra användningen av området

Bötombergens lundar, Storgräspotten och Norrbergets lund ingår i det riksomfattande lundskyddsprogrammet. En liten del (1 ha) av Storgräspotten har fredats genom länsstyrelsens beslut.

Santaheininrämäkkä ingår i förslaget till en komplettering av programmet för myrskydd.

Söderberget har konstaterats vara ett värdefullt klippområde i inventeringarna av klippområden.

Precisering av skyddsläget och metoder för verkställande

De viktigaste delområdena med tanke på naturskyddet förvärvas av staten och fredas som naturskyddsområden. En del av området kan också fredas som naturskyddsområde på privat mark (t.ex. församlingens mark vid Söderberget) enligt fredningsvillkor som avtalas med markägarna.

Naturtyper som utgör grund för skydd av området

Namn

Areal, ha

Mineralrika källor och källkärr av fennoskandisk typ 3
Rikkärr 4
Klippvegetation på silikatrika bergsluttningar 13
Västlig taiga 33
Örtrika, näringsrika skogar med gran av fennoskandisk typ 3
Skogbevuxen myr 2

 Arter som utgör grund för skydd av området

Namn

Vetenskapligt namn

flygekorre

Pteromys volans

 

Publicerad 3.10.2019 kl. 8.43, uppdaterad 3.10.2019 kl. 8.43

Ämne: