Gå till innehållet

Bredmossmyran

Kod FI0800085
Kommun Närpes
Areal 27 ha
Områdestyp SAC
Området på kartan Finlands miljöcentrals karttjänst

Områdesbeskrivning

Den östra delen av området, Bredmossmyran, består huvudsakligen av skog på frisk mo. Mellan Bredmossmyran och Storliden, i en gransluttning som vetter mot växter, finns en lund vid kanten av en bäck, Ellfolks skifte. Växtligheten i lunden består i de mittersta delarna av våt ormbunkslund och vid kanterna av frisk OMaT-lund. Krävande arter är tibast, skogstry, måbär, olvon, strutbräken, flenört, trolldruva, vårärt, stinksyska, blåsippa. Sällsynta arter är skogsfru och tvåblad.

I den mogna grandominerade skogen finns det rikligt med asp. Vissa av asparna är grova, åldrande träd. Enstaka stubbar, barrträd som dött stående och lågor finns i hela området. Utrotningshotade djur som förekommer i området är flygekorre och tretåig hackspett. Nämnvärda arter är aspgelélav, västlig njurlav, skinnlav och lunglav samt av aphyllophorales stjärntagging, kötticka, vedticka, granticka och ullticka.

Växtligheten i lundområdet består i de mittersta delarna av våt ormbunkslund och vid kanterna av frisk OMaT-lund. Krävande arter är tibast, skogstry, måbär, olvon, strutbräken, trolldruva, vårärt, flenört och stinksyska. Sällsynta arter är skogsfru och blåsippa.

Mångsidigt objekt för skydd av skogsbeklädda naturtyper. Har stor betydelse för skyddet av utrotningshotade och sällsynta artbestånd. I området har några diken grävts. Dessa försämrar områdets naturliga tillstånd.

Skyddsmål

Alla naturtyper och arter som nämns i tabellerna 3.1 och 3.2 på informationsblanketten (med undantag av naturtyper som vad gäller representativitet har klassificerats i klass D och arter som vad gäller populationens betydelse har klassificerats i klass D) omfattas av skyddsgrunderna för området. Skyddsmålet för alla dessa naturtyper och arter är att åtminstone bevara områdets betydelse som en del av ett nätverk.

Dessutom betonas följande mål i skyddet och skötseln av området:

  • tillståndet i området vad gäller naturtyper och arter samt deras livsmiljöer bevaras genom att trygga en utveckling enligt naturens egna processer,
  • kvaliteten på en naturtyp eller en arts livsmiljö eller artpopulationens livskraftighet förbättras genom restaurerings- och skötselåtgärder.

En del av området ingår i skyddsprogrammet för gamla skogar, en del i lundskyddsprogrammet. Dessa har i landskapsplanen anvisats som naturskyddsområde SL4 och SL5.

Precisering av skyddsläget och metoder för verkställande

Förvärvas av staten och fredas som naturskyddsområde enligt naturvårdslagen.

Naturtyper som utgör grund för skydd av området

Namn

Areal, ha

Västlig taiga 18
Örtrika, näringsrika skogar med gran av fennoskandisk typ 2,2
Skogbevuxen myr 2,77

Arter som utgör grund för skydd av området

Namn

Vetenskapligt namn

flygekorre Pteromys volans

 

Publicerad 8.10.2019 kl. 11.15, uppdaterad 8.10.2019 kl. 11.15

Ämne: