Gå till innehållet

Fänäsnabban

Kod FI0800099
Kommun Jakobstad
Areal 28 ha
Områdestyp SAC
Området på kartan Finlands miljöcentrals karttjänst

Områdesbeskrivning

Fänäsnabban i Jakobstad, vid stranden av Larsmosjön, omfattar mogen frisk moskog, en liten talldunge på en klipphäll och outdikat frodigt skogskärr. Skogarna har uppstått när området låg vid havsstranden, vilket innebär att en stor del av skogarna har definierats som primärsuccessionsskogar.

En del av området består av outdikad mad med alskog. Maden är ett avlångt myrområde från vilket vattnet rinner längs en bäck i nästan naturligt tillstånd. Ställvis förekommer frodigt ormbunkskärr. Klibbal växer i synnerhet nära strandkanten. Myrområdet omges av skogar av blåbärstyp och lundartad harsyretyp där det finns granar av varierande grovhet. Den grandominerade skogen är blandad med klibbal och björk.

Enstaka granlågor och stående döda träd finns i hela området. Växtligheten i området är mycket frodig och artrik. Nämnvärda fåglar i området är spillkråka, sparvuggla och den utrotningshotade tretåiga hackspetten.

Området är ett ganska litet skyddsobjekt för skogsnatur och samtidigt ett mycket värdefullt och relativt orört exempel på en naturtyp som har försvunnit på grund av utdikning i skogarna. Vid den västra kanten av skogskärrsstråket har gallringsavverkningar genomförts. En kraftledning tangerar områdets västra kant.

Skyddsmål

Alla naturtyper som nämns i tabell 3.1 på informationsblanketten omfattas av skyddsgrunderna för området. Skyddsmålet för alla dessa naturtyper är att åtminstone bevara områdets betydelse som en del av ett nätverk.

Dessutom betonas följande mål i skyddet och skötseln av området:

  • tillståndet i området vad gäller naturtyper och arter samt deras livsmiljöer bevaras genom att trygga en utveckling enligt naturens egna processer.

Området hör till skyddsprogrammet för gamla skogar.

Precisering av skyddsläget och metoder för verkställande

Har till största delen förvärvats av staten för att fredas som naturskyddsområde enligt naturvårdslagen. Vid objektet är det även möjligt att grunda naturskyddsområden på privat mark.

Naturtyper som utgör grund för skydd av området

Namn

Areal, ha

Naturliga primärskogar vid landhöjningskuster 20
Lövsumpskogar av fennoskandisk typ 3,3
Skogbevuxen myr 7,5

Naturtyper som enligt beslutet har uteslutits

Namn

Västlig taiga

Arter som utgör grund för skydd av området

Namn

Vetenskapligt namn

flygekorre Pteromys volans
Publicerad 9.10.2019 kl. 10.47, uppdaterad 9.10.2019 kl. 10.47

Ämne: