Gå till innehållet

Furubacken

Kod FI0800142
Kommun Korsholm
Areal 18,9 ha
Områdestyp SAC
Området på kartan Finlads miljöcentrals karttjänst

Områdesbeskrivning

Området består av två separata delar, av vilka den större ligger alldeles i närheten av riksvägen. De boreala naturskogarna i området består av åldrande, grandominerad frisk och lundartad skog i naturligt tillstånd där det även finns rikligt med gamla ihåliga aspar och björkar som är viktiga för flygekorren. I skogen finns det rikligt med granlågor i olika förmultningsskeden samt ställvis rikligt med björk- och asplågor. Vindfällda granar har skapat små gläntor i trädbeståndet. De andra delarna av området är mer bearbetade, men kompletterar på ett väsentligt sätt den mest urskogsliknande kärndelen.

Den boreala naturskogen i området tillhör trots sin lilla yta de skogar som i störst utsträckning är i naturligt tillstånd och är mest representativa i hela regioncentrumet. De bastanta lövträden och de många murkna träden ökar områdets värde som livsmiljö för arter som trivs i gamla skogar. Det finns även flygekorre i området.

Området hotas av avverkningar och utdikningar. I den del som ligger längre norrut har utdikningar utanför avgränsningen torkat ut den del som tidigare var ett skogskärr.

Skyddsmål

Alla naturtyper och arter som nämns i tabell 3.1 och 3.2 på informationsblanketten omfattas av skyddsgrunderna för området. Skyddsmålet för alla dessa naturtyper är att åtminstone bevara områdets betydelse som en del av ett nätverk.

Dessutom betonas följande mål i skyddet och skötseln av området:

  • tillståndet i området vad gäller naturtyper och arter samt deras livsmiljöer bevaras genom att trygga en utveckling enligt naturens egna processer.

Precisering av skyddsläget och metoder för verkställande

Största delen av området till skyddsprogrammet för gamla skogar. Området skyddas med stöd av naturvårdslagen.

Naturtyper som utgör grund för skydd av området

Namn

Areal, ha

Västlig taiga 16,4
Örtrika, näringsrika skogar med gran av fennoskandisk typ 0,2

Arter som utgör grund för skydd av området

Namn

Vetenskapligt namn

flygekorre Pteromys volans

 

Publicerad 4.10.2019 kl. 13.23, uppdaterad 4.10.2019 kl. 13.23

Ämne: