Gå till innehållet

Hinjärvi

Kod FI0800059
Kommun Korsnäs, Närpes
Areal 420 ha
Områdestyp SAC och SPA
Området på kartan Finlands miljöcentrals karttjänst

Områdesbeskrivning

Objektet omfattar den södra delen av Hinjärv samt den norra delen av Norrmossen sydväst om Hinjärv. Hinjärv är en humushaltig, grund sjö på cirka tio kilometers avstånd från havet. Sjön har ett litet avrinningsområde. Stränderna är låglänta och vegetationszonerna tämligen breda. Luftskottsväxtligheten domineras av sjöfräken, ställvis finns det rikligt med kaveldun. Den södra delen av sjön är betydelsefull i synnerhet som livsmiljö för sjöfåglar. I sjön har även flera sällsynta arter påträffats. Skyddsvärdet ökar i synnerhet tack vare de vidsträckta strandlundarna med sin mångformiga växtlighet. På vissa ställen finns det rikligt med klibbal, brakved och asp i strandskogszonen. På den västra stranden av sjön finns det en liten lund med bastanta träd. I lunden växer bl.a. ett frodigt bestånd av trolldruva.

Norrmossen är en ung och karg högmosse vars mittersta del består av främst fuscum-tallmosse, lågstarrmyr och lågstarrmosse, där det delvis finns dyiga höljor. Vid mossens kanter finns det huvudsakligen ris-tallmosse. Vid Norrmossens sydvästra kant finns det mogen, tät grandominerad MT-skog som bevarats i synnerligen naturligt tillstånd. Där kan man ställvis hitta många vindfällda träd och även annars relativt många lågor.

Nationellt värdefull fågelsjö som har betydelse som livsmiljö för sjöfåglar. Representativa strandlundar. Har särskild betydelse med tanke på skyddet av utrotningshotade arter.

Den största sjön i ett vidsträckt område, som även är mycket värdefull för fiskenäringen och rekreationsanvändningen.

Näringsbelastningen som orsakas av pälsfarmningen och jordbruket kan leda till övergödning. Sjön regleras för att hålla de låglänta strandområdena torra.

Skyddsmål

Alla naturtyper och arter som nämns i tabellerna 3.1 och 3.2 på informationsblanketten (med undantag av naturtyper som vad gäller representativitet har klassificerats i klass D och arter som vad gäller populationens betydelse har klassificerats i klass D) omfattas av skyddsgrunderna för området. Skyddsmålet för alla dessa naturtyper och arter är att åtminstone bevara områdets betydelse som en del av ett nätverk.

Dessutom betonas följande mål i skyddet och skötseln av området:

  • tillståndet i området vad gäller naturtyper och arter samt deras livsmiljöer bevaras genom att trygga en utveckling enligt naturens egna processer,
  • tillståndet i området vad gäller naturtyper och arter samt deras livsmiljöer bevaras genom att styra användningen av området,
  • kvaliteten på en naturtyp eller en arts livsmiljö eller artpopulationens livskraftighet förbättras genom restaurerings- och skötselåtgärder

Södra delen av Hinjärv samt Långviken ingår i det riksomfattande programmet för skydd av fågelrika insjöar och havsvikar samt i landskapsplanen som naturskyddsområde med beteckningen SL3.

Precisering av skyddsläget och metoder för verkställande

Hinjärv fredas som naturskyddsområde på privat mark enligt fredningsbestämmelser som avtalas med ägarna. Norrmossen förvärvas av staten eller fredas som skyddsområde på privat mark.

Naturtyper som utgör grund för skydd av området

Namn

Areal, ha

Naturliga dystrofa sjöar och småvatten 254
Aktiva högmossar 64,6
Öppna svagt välvda mosssar, fattigkärr, intermediära kärr och gungflyn 42
Västlig taiga 4,81
Örtrika, näringsrika skogar med gran av fennoskandisk typ 0,5
Skogbevuxen myr 28,5

Arter som utgör grund för skydd av området

Namn

Vetenskapligt namn

sädgås Anser fabalis
blå kärrhök Circus cyaneus
sångsvan Cygnus cygnus
trana Grus grus
dvärgmås Larus minutus
salskrake Mergus albellus
brushane Philomachus pugnax
ljungpipare Pluvialis apricaria
småfläckig sumphöna Porzana porzana
grönbena Tringa glareola
flygekorre Pteromys volans

I området finns 4 skyddade arter.

Publicerad 25.9.2019 kl. 15.03, uppdaterad 25.9.2019 kl. 15.02

Ämne: