Gå till innehållet

Igelträsket

Kod FI0800144
Kommun Korsholm
Areal 26 ha
Områdestyp SAC
Området på kartan Finlands miljöcentrals karttjänst

Områdesbeskrivning

Området är beläget nära havsstranden. Bäcken som flyter genom området rinner slutligen ut i havet från Homlaxträsket. Invid bäcken i områdets södra del finns en ormbunkslund med blockjord. Krävande arter som förekommer i lunden är måbär, lundelm, myskmåra, skogsnarv, lundstjärnblomma samt den sällsynta humlen. En björkdominerad korpijuotti med karaktär av mad sträcker sig norrut från bäcken. Den boreala naturskogen i området består till största delen av grandominerad färsk mo där det även växer glasbjörk, hägg, asp, gråal och klibbal, i synnerhet i närheten av bäcken. Mellan ris-tallmossarna i området finns små skogskärrssänkor med karaktär av mad och talldominerad frisk mo. I den mittersta delen av området finns en liten tjärn med rantasuo och områden som övergår i myr längs stränderna. I den norra delen av området finns ett område med karaktär av klibbalskärr.

Området är en helhet som består av flera olika naturtyper. Mångformigheten kompletteras av en regionalt sällsynt lund vid kanten av en bäck. Även variationen i den boreala naturskogen gör området värt att skydda med tanke på arter som trivs i gamla skogar. Utdikningarna och skogsbruksåtgärderna som genomförts i området har påverkat myrväxtligheten i olika omfattning och restaureringsarbetena bör inledas så snart som möjligt.

Skyddsmål

Alla naturtyper och arter som nämns i tabell 3.1 och 3.2 på informationsblanketten omfattas av skyddsgrunderna för området. Skyddsmålet för alla dessa naturtyper är att åtminstone bevara områdets betydelse som en del av ett nätverk.

Dessutom betonas följande mål i skyddet och skötseln av området:

En del av området ingår i lundskyddsprogrammet (2,3 ha) och har även markerats som SL-1-område i regionplanen.

Precisering av skyddsläget och metoder för verkställande

Skyddas med stöd av naturvårdslagen.

Naturtyper som utgör grund för skydd av området

Namn

Areal, ha

Naturliga dystrofa sjöar och småvatten 0,3
Öppna svagt välvda mosssar, fattigkärr, intermediära kärr och gungflyn 2,11
Västlig taiga 6,3
Örtrika, näringsrika skogar med gran av fennoskandisk typ 0,5
Skogbevuxen myr 4

 

Publicerad 4.10.2019 kl. 13.00, uppdaterad 4.10.2019 kl. 12.59

Ämne: