Gå till innehållet

Iskmo ön

Kod FI0800095
Kommun Korsholm
Areal 236 ha
Områdestyp SAC/SPA
Området på kartan Finlands miljöcentrals karttjänst

Områdesbeskrivning

Omfattande, relativt enhetligt område i Korsholms kommun, som på många ställen är i nästan naturligt tillstånd. På moarna dominerar friska moskogar. I området finns det också rikligt med trädbeklädda, outdikade skogskärr samt flera små dammar, av vilka många håller på att försumpas. En del av skogskärren är frodiga och har karaktär av mad.

Området har en mycket varierande terräng. Utöver dammar och våta sänkor förekommer även moränåsar. Terrängen är ställvis mycket stenig, kuperad och svårframkomlig.

Skogarna i området är mycket mångformiga. Närmast stranden finns det primärsuccessionsskog, som stegvis övergår i mogen och åldrande grandominerad skog, där det i allmänhet finns rikligt med asp och björk, ställvis även sälg. I skogskärren växer det klibbal. Trädbeståndet har många lager och är i synnerligen naturligt tillstånd. Det finns mycket lågor och stående döda träd. Särskilt anmärkningsvärt i området är växlingarna mellan skogskärr i naturligt tillstånd och mineraljordar samt skogarnas mångfald i allmänhet. Den dominerande undervegetationen i skogarna är mo av blåbärstyp. Ställvis förekommer även frodigare OMT-skog samt på små områden även lundar.

I området finns det flera utrotningshotade eller sällsynta arter som trivs i gamla skogar. Lunglav förekommer allmänt och rikligt, på många ställen finns det även aspgelélav och skinnlav. Området är också ett av de få ställena i Västra Finland där det växer aspfjädermossa och västlig njurlav. Nämnvärda tickor är exempelvis stor aspticka, lackticka, granticka och ullticka. Djur som lever i området är bl.a. flygekorre, tjäder, tretåig hackspett, stjärtmes, korthornad ögonbagge och tandsnäcka.

Ett ytterst mångformig och vittomfattande objekt med gammal skog, där det förutom skogar i naturligt tillstånd även förekommer trädbeklädda myrar, lövsumpskogar, lundar och områden som övergår i myr. I synnerhet växt-, djur- och svamparterna som trivs i gamla skogar indikerar att området är i naturligt tillstånd. Utöver de utrotningshotade arterna bör det nämnas att ett synnerligen rikligt fågelbestånd häckar i området.

Fågelarterna som markerats med koden D i punkt 3.3: arter och häckningsantal av lokal betydelse. Skogsvägarna tangerar och genomskär ställvis området, vilket inte bara möjliggör avverkning, utan även jakt. Stigar finns här och där, vilket kan öka antalet vandrare.

Skyddsmål

Alla naturtyper och arter som nämns i tabell 3.1 och 3.2 på informationsblanketten omfattas av skyddsgrunderna för området. Skyddsmålet för alla dessa naturtyper är att åtminstone bevara områdets betydelse som en del av ett nätverk.

Dessutom betonas följande mål i skyddet och skötseln av området:

  • tillståndet i området vad gäller naturtyper och arter samt deras livsmiljöer bevaras genom att trygga en utveckling enligt naturens egna processer.

Området hör till skyddsprogrammet för gamla skogar.

Precisering av skyddsläget och metoder för verkställande

Förvärvas av staten och fredas som naturskyddsområde med stöd av naturvårdslagen, eller fredas som ett naturskyddsområde på privat mark enligt fredningsvillkor som avtalas med markägaren.

Naturtyper som utgör grund för skydd av området

Namn

Areal, ha

Naturliga dystrofa sjöar och småvatten 3,5
Öppna svagt välvda mosssar, fattigkärr, intermediära kärr och gungflyn 5,9
Västlig taiga 43
Naturliga primärskogar vid landhöjningskuster 74
Örtrika, näringsrika skogar med gran av fennoskandisk typ 8
Lövsumpskogar av fennoskandisk typ 6,383
Skogbevuxen myr 29

 Arter som utgör grund för skydd av området

Namn

Vetenskapligt namn

järpe Bonasa bonasia
spillkråka Dryocopus martius
trana Grus grus
tretåspett Picoides tridactylus
orre Tetrao tetrix
tjäder Tetrao urogallus
flygekorre Pteromys volans

I området finns en skyddad art.

Publicerad 7.10.2019 kl. 9.55, uppdaterad 7.10.2019 kl. 9.55

Ämne: