Kackurmossen

Kod FI0800018
Kommun Malax, Närpes
Areal 760 ha
Områdestyp SAC/SPA
Området på kartan Finlands miljöcentrals karttjänst

Områdesbeskrivning

Kackurmossen är en platt och koncentrisk ombrogen högmosse. I de mittersta delarna av mossen, som är i naturligt tillstånd, förekommer flera olika myrtyper såsom ris-tallmosse, lågstarrmosse och starr-fattigkärr. Omkring Nojärvträsket och Bläckträsket finns det starrmad och gräs-madkärr. På ett relativt stort område av maden växer ett glest bestånd av små, buskliknande klibbalar. Omkring kärrets kanter finns det ställvis små tallkärr och skogskärr, av vilka mad-fattigkärret söder om Kinkakärret är särskilt fint. På platsen växer det mycket gråal, glasbjörk, missne och kråkklöver.

Även om kärrets södra och sydvästra kanter på vissa ställen har utdikats, har kärrområdets struktur och växtlighet bevarats i naturligt tillstånd.

Skogarna i hushållsbruk som omger kärret består huvudsakligen av ung eller växande barrträdsskog. På kärrets östra sida ligger en ca 80-100 år gammal talldominerad mo med flera skikt. Där finns det stubbar och lågor. I skogen finns det flygekorre. Bäcken som rinner genom området gör mon ännu mer representativ. I bäcken har man påträffat bl.a. utter.

Också skogsdungarna i mitten av kärrområdet består huvudsakligen av ung eller växande barrskog och momarken är på många ställen försumpad eller håller på att försumpas. Ställvis är trädbeståndet i skogsdungarna moget och även en liten skogsholme omgiven av myrmark konstaterades i kartläggningen av terrängen. På skogsholmen påträffades flygekorre.

Kackurmossen är en högmossekombination av riksintresse där det finns ett mångformigt urval av myrtyper. Området har ett mångsidigt och omfattande samt landskapsmässigt värdefullt häckfågelbestånd. Nojärvträsket och Bläckträskets våtmark, som är sammankopplade med kärret, bidrar till att öka områdets mångfald.

Kärrets södra och östra kanter har ställvis utdikats. Skog har avverkats i viss utsträckning och kalhyggen och plantbestånd förekommer på några ställen både vid kanterna och i områdets mittersta delar. En del av området har restaurerats.

Skyddsmål

Alla naturtyper och arter som nämns i tabellerna 3.1 och 3.2 på informationsblanketten (med undantag av naturtyper som vad gäller representativitet har klassificerats i klass D och arter som vad gäller populationens betydelse har klassificerats i klass D) omfattas av skyddsgrunderna för området. Skyddsmålet för alla dessa naturtyper och arter är att åtminstone bevara områdets betydelse som en del av ett nätverk.

Dessutom betonas följande mål i skyddet och skötseln av området:

  • tillståndet i området i området vad gäller naturtyper och arter samt deras livsmiljöer bevaras genom att trygga en utveckling enligt naturens egna processer
  • tillståndet i området vad gäller naturtyper och arter samt deras livsmiljöer bevaras genom att styra användningen av området
  • kvaliteten på en naturtyp eller en arts livsmiljö eller artpopulationens livskraftighet förbättras genom restaurerings- och skötselåtgärder.

Största delen av området ingår i programmet för myrskydd.

Precisering av skyddsläget och metoder för verkställande

Förvärvas helt av staten och fredas som ett naturskyddsområde med stöd av naturvårdslagen.

Naturtyper som utgör grund för skydd av området

Namn

Areal, ha

Aktiva högmossar 303
Öppna svagt välvda mosssar, fattigkärr, intermediära kärr och gungflyn 66
Västlig taiga 15
Skogbevuxen myr 103

Arter som utgör grund för skydd av området

Namn

Vetenskapligt namn

pärluggla Aegolius funereus
skedand Anas clypeata
järpe Bonasa bonasia
berguv Bubo bubo
brun kärrhök Circus aeruginosus
blå kärrhök Circus cyaneus
sångsvan Cygnus cygnus
spillkråka Dryocopus martius
lärkfalk Falco subbuteo
storlom Gavia arctica
smålom Gavia stellata
sparvuggla Glaucidium passerinum
trana Grus grus
törnskata Lanius collurio
skrattmås Larus ridibundus
ljungpipare Pluvialis apricaria
svarthakedopping Podiceps auritus
småfläckig sumphöna Porzana porzana
fisktärna Sterna hirundo
silvertärna Sterna paradisaea
orre Tetrao tetrix
tjäder Tetrao urogallus
grönbena Tringa glareola
rödbena Tringa totanus
utter Lutra lutra
flygekorre Pteromys volans
   

I området finns 2 skyddade arter.

Publicerad 4.10.2019 kl. 10.38, uppdaterad 4.10.2019 kl. 10.38

Ämne: