Gå till innehållet

Kalisjön

Kod FI0800063
Kommun Pedersöre
Areal 83 ha
Områdestyp SPA
Området på kartan Finlands miljöcentrals karttjänst

Områdesbeskrivning

Kalisjön är en sjö uppströms i en bifåra till Purmo å. En betydande del av det lilla avrinningsområdet består av myrar. De delar av sjön som finns vid stranden är i stor utsträckning områden med karaktär av mad som övergår i myr. Vid kanten av strändernas starr-fattigkärr och öppna vattenområden finns det på många ställen ett smalt bälte av kaveldun. Det finns också separata kaveldunbestånd på vissa ställen i andra delar av sjön. Vass växer främst i sjöns östra del. I mitten av sjön växer små öar av den dominerande arten sjöfräken. Flytbladsväxter bildar en smal vegetationszon omkring området med öppet vatten.

Sjöns stränder är helt täckta av skog. På den västra stranden finns det endast ett smalt skogsbälte mellan vägen som går runt sjön och åkrarna samt mad-fattigkärret. På den västra stranden vid sjöns utflödesbäck växer det representativ barr-lövblandskog i naturligt tillstånd med ett varierande trädbestånd. Intill utflödesbäcken finns det också bastanta klibbalar. På andra ställen är strandskogszonen bredare och på sjöns sydsydöstra strand växer en gles, mogen talldunge. I övrigt består skogen främst av växande eller mogen barrblandskog. I de långa vikarnas botten blir ställvis starr-fattigkärret successivt till skogskärr med blandskog eller till talldominerad tallmyr. Skogsklädda tallmyrar finns i synnerhet i omgivningen omkring viken i sjöns nordnordöstra del.

I sjön växer det både gul näckros och dvärgnäckros. På starrängarna växer det bl.a. sprängört, missne, kråkklöver och igelknoppväxter. Sjön har ett representativt fågelbestånd och bl.a. sjöfågelbeståndet är ett av de mest mångsidiga i delområdet. Under flyttningstiden använder svanarna sjön som rastområde.

Med undantag av bebyggelsen på den nordvästra stranden är Kalisjöns stränder nästan helt obebyggda. Näringsämnen rinner dock ut i sjön och den håller ställvis på att övergödas. Sjön har någon gång tappats i avsevärd omfattning; den gamla strandbrinken är synlig överallt omkring sjöns kanter.

Fågelbeståndet i området är representativt och inkluderar bl.a. flera nordliga arter. Sjön är fridfull och vildmarkslik. Det öppna vattenområdet kantas av stora representativa områden som övergår i myr. Kalisjön har fram till de senaste åren bevarats som en fridfull sjö i synnerligen naturligt tillstånd. Förutom bebyggelsen på sjöns nordvästra strand finns det emellertid också två små sommarstugor med tillhörande väg på sjöns norra strand. På udden söder om Kieliviken har det anlagts en väg från skogsvägen i söder och på den östra stranden har det anlagts en väg från landsvägen i norr. De diken som rinner ut i sjöns nordöstra hörn har röjts och nya diken har grävts i den nordnordöstra delen av sjön. Skogarna på den västra och norra stranden har gallrats och skogen vid sjöns östra och norra kant har avverkats så att kalhyggena gränsar till Natura-området.

I området bedrivs jakt på sjöfågel och beroende på fågelbeståndet skjuts 20-50 fåglar per år vid sjön. I områdets nordvästra hörn finns det åkrar från vilka näringsämnena sköljs ut i sjön via dikena. Detta har lett till övergödning av sjön under årens lopp.

Skyddsmål

Alla arter som nämns i tabell 3.2 på informationsblanketten (med undantag av arter som vad gäller populationens betydelse har klassificerats i klass D) omfattas av skyddsgrunderna för området. Skyddsmålet för alla dessa arter är att åtminstone bevara områdets betydelse som en del av ett nätverk.

Dessutom betonas följande mål i skyddet och skötseln av området:

  • tillståndet i området vad gäller arterna och deras livsmiljöer bevaras genom att trygga en utveckling enligt naturens egna processer
  • tillståndet i området vad gäller arterna och deras livsmiljöer bevaras genom att styra användningen av området,
  • livsmiljöns kvalitet för en art eller artpopulationens livskraftighet förbättras genom restaurerings- och skötselåtgärder.

Objekt av nationellt värde i programmet för skydd av fågelrika insjöar och havsvikar.

Precisering av skyddsläget och metoder för verkställande

Fredas som ett naturskyddsområde på privat mark enligt fredningsvillkor som avtalas med markägarna eller förvärvas av staten genom frivilliga köp (privat mark som gränsar till stranden).

Arter som utgör grund för skydd av området

Namn

Vetenskapligt namn

stjärtand Anas acuta
årta Anas querquedula
sädgås Anser fabalis
häger Ardea cinerea
brun kärrhök Circus aeruginosus
blå kärrhök Circus cyaneus
sångsvan Cygnus cygnus
trana Grus grus
skrattmås Larus ridibundus
svarthakedopping Podiceps auritus
orre Tetrao tetrix
grönbena Tringa glareola
Publicerad 8.10.2019 kl. 15.12, uppdaterad 8.10.2019 kl. 15.11

Ämne: