Gå till innehållet

Karleby skärgård

Kod FI1000033
Kommun Karleby
Areal 14699 ha
Områdestyp SPA
Området på kartan Finlands miljöcentrals karttjänst

Områdesbeskrivning

Karleby skärgård är ett vidsträckt havsområde som inkluderar skärgården utanför Karleby. Kusten är kraftigt inriktad från nordväst till sydöst och bildar långa uddar och djupa vikar. Området har en synnerligen mångsidig strandnatur med olika typer av stränder från ådeltat till ytterskärgården. Cirka hälften av området ingår i det riksomfattande strandskyddsprogrammet. I Natura-området har även havsområdet mellan detta område och det område i Larsmo skärgård som ingår i strandskyddsprogrammet inkluderats. På holmarna i den del som lagts till hittar man många olika naturtyper: glosjöar, boreala lundar, lågvuxna strandängar, primärsuccessionsskogar på landhöjningskusten samt strandklippor täckta av växtlighet vid Atlantens och Östersjöns kuster. De små holmarna skären i ytterskärgården är kala utgör bra häckningsområden för sjöfåglar. Häckfågelbeståndet inkluderar bl.a. labb, svärta, skräntärna, silltrut samt skrattmås- och dvärgmåskolonier. Renö är den största holmen i objektet.

Genom Natura-objektet går en farled till Yxpila hamn. Muddringar genomförs regelbundet för att underhålla fartygsleden.

I området finns det holmar och skär i naturligt tillstånd, med eller utan träd, som är värdefulla för fågelbeståndet. Området är ett av de mest värdefulla häckningsområdena för skräntärna i Finland. Dessutom har området en mångsidig strandnatur.

3.3 Övriga viktiga arter: Dvärgsäv, strandögontröst, kärrvial, sumpförgätmigej, slidnate, krussyra, finnsyra, käringkål och lundstjärnblomma är regionalt utrotningshotade. I Primula sibirica-gruppen ingår: norskstarr, strandstarr, grönlandsgåsört, finnsyra och strandglim. Övriga arter med beteckningen D är i övrigt sällsynta i Mellersta Österbotten eller så ligger huvudpunkten för deras spridning i Finland söderut. Avloppsvattnet från industrin i Karleby och belastningen från Perho å påverkar vattenkvaliteten. Semesterbebyggelsen utgör ett hot mot strandnaturen.

Genom området går en 100 meter bred livligt trafikerad djupled. Farleden går öster om holmarna Repskär
och Bergbådan till Yxpila.

Skyddsmål

Alla arter som nämns i tabell 3.2 på informationsblanketten (med undantag av arter som vad gäller populationens betydelse har klassificerats i klass D) omfattas av skyddsgrunderna för området. Skyddsmålet för alla dessa arter är att åtminstone bevara områdets betydelse som en del av ett nätverk.

Dessutom betonas följande mål i skyddet och skötseln av området:

  • tillståndet i området vad gäller arterna och deras livsmiljöer bevaras genom att trygga en utveckling enligt naturens egna processer,
  • tillståndet i området vad gäller arterna och deras livsmiljöer bevaras genom att styra användningen av området,
  • tillståndet i området vad gäller arterna och deras livsmiljöer bevaras genom skötselåtgärder,
  • livsmiljöns kvalitet för en art eller artpopulationens livskraftighet förbättras genom restaurerings- och skötselåtgärder

Karleby skärgård ingår i det riksomfattande strandskyddsprogrammet. Mellan strandskyddsområdena i Karleby och Larsmo skärgård har ett skärgårdsområde som är viktigt för fågelbeståndet lagts till. I detta område finns det holmar både med och utan träd.

Internationell ställning:

Ingår i nätverket för skydd av kust- och havsområden i Östersjön (BSPA-områden).

Precisering av skyddsläget och metoder för verkställande

Skyddet av landområdena genomförs med stöd av naturvårdslagen och skyddet av vattenområdena genomförs med stöd av vattenlagen.

Arter som utgör grund för skydd av området

Namn

Vetenskapligt namn

pärluggla Aegolius funereus
tordmule Alca torda
stjärtand Anas acuta
skedand Anas clypeata
sädgås Anser fabalis
häger Ardea cinerea
roskarl Arenaria interpres
jorduggla Asio flammeus
vigg Aythya fuligula
bergand Aythya marila
järpe Bonasa bonasia
vitkindad gås Branta leucopsis
sandlöpare Calidris alba
kustsnäppa Calidris canutus
spovsnäppa Calidris ferruginea
skärsnäppa Calidris maritima
småsnäppa Calidris minuta
mosnäppa Calidris temminckii
tobisgrissla Cepphus grylle
brun kärrhök Circus aeruginosus
blå kärrhök Circus cyaneus
sångsvan Cygnus cygnus
spillkråka Dryocopus martius
videsparv Emberiza rustica
pilgrimsfalk Falco peregrinus
tornfalk Falco tinnunculus
mindre flugsnappare Ficedula parva
storlom Gavia arctica
smålom Gavia stellata
sparvuggla Glaucidium passerinum
trana Grus grus
havsörn  Haliaeetus albicilla
törnskata Lanius collurio
silltrut Larus fuscus fuscus
dvärgmås Larus minututs
skrattmås Larus ridibundus
myrspov Limosa lapponica
blåhake Luscinia svecica
dvärgbeckasin Lymnocryptes minimus
svärta Melanitta fusca
salskrake Mergus albellus
gulärla Motacilla flava
stenskvätta Oenanthe oenanthe
smalnäbbad simsnäppa Phalaropus lobatus
brushane Philomachus pugnax
tretåspett Picoides tridactylus
ljungpipare Pluvialis apricaria
kustpipare Pluvialis squatarola
svarthakedopping Podiceps auritus
gråhakedopping Podiceps grisegena
ejder Somateria mollissima
skräntärna Sterna caspia
fisktärna Sterna hirundo
silvertärna Sterna paradisaea
hökuggla Surnia ulula
orre Tetrao tetrix
svartsnäppa Tringa erythropus
grönbena Tringa glareola
rödbena Tringa totanus
ringtrast Turdus torquatus
sillgrissla Uria aalge


 

Publicerad 25.9.2019 kl. 13.16, uppdaterad 25.9.2019 kl. 13.16

Ämne: