Lappfjärds våtmarker

Kod FI0800112
Kommun Kristinestad
Areal 1224 ha
Områdestyp SAC/SPA
Området på kartan Finlands miljöcentrals karttjänst

Områdesbeskrivning

Deltat vid Lappfjärds å och de tre närliggande sjöarna Härkmerifjärden, Syndersjön och Blomträsket som ingår i området utgör en värdefull fågelvattengrupp i Vasa kustregion. Ådeltat är en lång och smal vik som omges av en enhetlig vass-, säv- och starrzon. På stränderna växer lövskog och blandskog. I den norra änden finns det åkrar och några sommarstugor. Viken är ett mycket viktigt lekområde för saltvattenfisk. I området lever också en population på över 200 individer av en utrotningshotad art.

Härkmerifjärden är en grund, humushaltig fågelsjö nära kusten i Kristinestad. Sjön, som har ett omfattande avrinningsområde, har bildats av en tidigare havsvik och är fortsättningsvis nästan på samma nivå som havsytan. Sjön har en förbindelse till havet via den cirka en halv kilometer långa, röjda bäcken Stora sundet. Härkmerifjärdens strandlinje förlängs av de många holmarna.

Stränderna kantas av vidsträckta vass- och starrbälten, längre in hittar man löv- och blandskogar, exempelvis klibbalsmad. Sjön är ytterst känslig för försurning. Bl.a. år 1996 inträffade en omfattande fiskdöd i området.

Växtligheten i området är representativ och inkluderar fortsättningsvis några brackvattenarter. Härkmerifjärden är ett internationellt värdefullt mat-, häcknings- och rastområde för fåglar. Där häckar många utrotningshotade och minskande fågelarter. Sjöfåglarna utgör den mest dominerande gruppen, men tack vare närheten till havet finns det även rikligt med vadare. Vassarterna har haft den mest kännbara effekten på antalet skyddspoäng. Området är också viktigt som lekplats för fiskar och biotop för ett mångsidigt insektsbestånd.

På två områden vid sjöns strand finns det ängar som betas. Längs stränderna finns det några semesterbostäder och vid den södra stranden har en båthamn byggts. Syndersjön är en långsmal, eutrof sjö sydöst om Härkmerifjärden. Den dominerande arten växlar mellan vass och sjöfräken. Häckfågelbeståndet i sjön är mångsidigt och sjöfågeldominerat. I strandskogarna lever bl.a. pärluggla och flygekorre.

Blomträsket är en långsmal, grund sjö med brunt vatten nordost om Härkmerifjärden. Sjön har en mycket riklig luftskotts- och flytbladsvegetation; i den norra delen är ställvis till och med 50 procent av vattenytan täckt av näckros och gul näckros. Växtligheten i den norra änden består av starrmad och gräs-madkärr med små områden där det finns fritt vatten. Ställvis finns det även enhetliga områden där vegetationen består av bredkaveldun och vass.

Skogarna i den norra änden är skötta, täta grandominerade skogar som är mindre än 100 år gamla. På den västra stranden finns det ställvis representativa klibbalsdominerade strandlundar. Fågelbeståndet i sjön är mycket mångsidigt. Sjöns yta sänktes i tiderna med nästan en meter, men vattenytan har höjts en aning med hjälp av en damm som byggts vid sjöns utlopp. Internationellt värdefullt objekt för skydd av våtmarker. Är viktigt även med tanke på skyddet av utrotningshotade arter: Flygekorre, 2 andra utrotningshotade arter.

Arterna med beteckningen D under "Övriga viktiga arter" i punkt 3.3 är regionalt utrotningshotade och därför värda att beakta. Utdikningarna och skogsförnyelsearbetena vid Lappfjärds ås delta har försämrat livsmiljön för en utrotningshotad art. Restaurerings- och skötselarbeten som är nödvändiga med tanke på arten ska genomföras.

Skyddsmål

Alla naturtyper och arter som nämns i tabellerna 3.1 och 3.2 på informationsblanketten (med undantag av naturtyper som vad gäller representativitet har klassificerats i klass D och arter som vad gäller populationens betydelse har klassificerats i klass D) omfattas av skyddsgrunderna för området. Skyddsmålet för alla dessa naturtyper och arter är att åtminstone bevara områdets betydelse som en del av ett nätverk.

Dessutom betonas följande mål i skyddet och skötseln av området:

  • tillståndet i området vad gäller naturtyper och arter samt deras livsmiljöer bevaras genom att trygga en utveckling enligt naturens egna processer,
  • tillståndet i området vad gäller naturtyper och arter samt deras livsmiljöer bevaras genom att styra användningen av området,
  • tillståndet i området vad gäller naturtyper och arter samt deras livsmiljöer bevaras genom skötselåtgärder,
  • omfattningen av en naturtyp, en arts livsmiljö eller population ökas genom restaurerings- och skötselåtgärder,
  • kvaliteten på en naturtyp eller en arts livsmiljö eller artpopulationens livskraftighet förbättras genom restaurerings- och skötselåtgärder

Våtmarkerna ingår i programmet för skydd av fågelrika insjöar och havsvikar (internationellt värdefullt) och Härkmerifjärdens östra och södra delar ingår i det nationellt värdefulla landskapsområdet Härkmeri.

Internationell ställning:

Har inkluderats i förteckningen över internationellt betydelsefulla våtmarker (Ramsar-objekt). Deltat vid Lappfjärds å ingår i det internationella Project Aqua-programmet.

Precisering av skyddsläget och metoder för verkställande

Namn

Areal, ha

Estuarier 160
Boreala havsstrandängar av Östersjötyp 7,22
Naturliga dystrofa sjöar och småvatten 550
Vattendrag med flytbladsvegetation eller akvatiska mossor 0,136
Högörtsängar 0,01
Öppna svagt välvda mosssar, fattigkärr, intermediära kärr och gungflyn 275
Västlig taiga 0,275
Naturliga primärskogar vid landhöjningskuster 119
Örtrika, näringsrika skogar med gran av fennoskandisk typ 49,6
Lövsumpskogar av fennoskandisk typ 17,2
Skogbevuxen myr 5,2

Naturtyper som enligt beslutet har uteslutits

Namn

Naturligt eutrofa sjöar med nate- eller flytbladsvegetation

Arter som utgör grund för skydd av området

Namn

Vetenskapligt namn

pärluggla Aegolius funereus
stjärtand Anas acuta
skedand Anas clypeata
sädgås Anser fabalis
häger Ardea cinerea
brunand Aythya ferina
vigg Aythya fuligula
järpe Bonasa bonasia
rördrom Botaurus stellaris
vitkindad gås Branta leucopsis
berguv Bubo bubo
ormvråk Buteo buteo
svarttärna Chlidonias niger
brun kärrhök Circus aeruginosus
blå kärrhök Circus cyaneus
sothöna Crex crex
mindre sångsvan Cygnus columbianus bewickii
sångsvan Cygnus cygnus
spillkråka Dryocopus martius
lärkfalk Falco subbuteo
tornfalk Falco tinnunculus
dubbelbeckasin Gallinago media
storlom Gavia arctica
trana Grus grus
havsörn Haliaeetus albicilla
törnskata Lanius collurio
dvärgmås Larus minutus
skrattmås Larus ridibundus
salskrake Mergus albellus
brunglada Milvus migrans
gulärla Motacilla flava
fiskgjuse Pandion haliaetus
brushane Philomachus pugnax
ljungpipare Pluvialis apricaria
svarthakedopping Podiceps auritus
gråhakedopping Podiceps grisegena
småfläckig sumphöna Porzana porzana
skräntärna Sterna caspia
fisktärna Sterna hirundo
silvertärna Sterna paradisaea
orre Tetrao tetrix
svartsnäppa Tringa erythropus
grönbena Tringa glareola
rödbena Tringa totanus
utter Lutra lutra
flygekorre Pteromys volans
ävjepilört Persicaria foliosa

 

Publicerad 03-10-2019 kl. 9.55, uppdaterad 03-10-2019 kl. 9.54

Ämne: