Passmossen

Kod FI0800046
Kommun Pedersöre
Areal 244 ha
Områdestyp SAC
Området på kartan Finlands miljöcentrals karttjänst

Områdesbeskrivning

Passmossen är en ganska liten aapamyr norr om Esse å. Myren har bevarats i synnerligen orört tillstånd. elarna med öppen myr består huvudsakligen av lågstarrmosse och egentligt starr-fattigkärr. Vid kantdelarna och omkring skogsdungen i mitten finns det karga tallmyrar med ett glest trädbestånd. I snnerhet i myrens södra delar har en betydande del av tallbeståndet på tallmyrarna dött stående och bivit rottorrt. På Passholmens nordnordvästra sida finns det i stor utsträckning skogs-tallkärr med blandskog och vid myrens nordvästra kant försumpad, växande björkdominerad löv-barrblandskog med många björkstubbar och smala lågor.

Skogsbeståndet vid områdets sydvästra och södra kant består till största delen av unga eller växande planterade talldungar. Även Passholmen är en växande planterad talldunge, där det emellertid finns ett rikligt bestånd av björkblandskog. Skogarna vid områdets östra kant består med undantag av tallplantbestånden av mogen grandominerad barrblandskog. I skogarna har det i tiderna gjorts plockhuggningar och undervegetationen är på många ställen mycket knapp. Skogarna håller dock i rask takt på att återgå till naturligt tillstånd. Ställvis blandas trädbeståndet med rikligt med asp och björk, i synnerhet på den breda, skogsklädda landtungan vid den nordnordöstra kanten, som klyvs av ett tallplantbestånd. I sänkorna finns det även oländig skogsmark och trädbeståndet består av tät blandskog. Man kan även hitta enstaka vindfällda granlågor. Granarna har väldigt mycket skägglav och tagellav. I den mogna grandungen vid den östra kanten finns en tjärdal som skyltats från vägen. Omkring tjärdalens kanter finns det rikligt med vindfällda granar och flera stående döda granar. I synnerhet skogssluttningen vid den sydsydöstra kanten, som höjer sig brant ur mossen, väcker uppmärksamhet i landskapsbilden vid mossen. Skogen består av mogen och åldrande grandominerad barrblandskog på en frisk mo. Trädbeståndet är blandat med enstaka tallar, gamla björkar och en robust ihålig asp. Det finns många bastanta björkstubbar med fnösktickor och även murkna björklågor förekommer. I skogssluttningen finns det också en mycket grov gammal låga (diameter 60 cm).

En regionalt värdefull, mycket välbevarad aapamyr, där det även finns delar med högmossa som utvecklas. Kalhyggena vid kantskogarna och skogsdungarna har försämrat områdets naturliga tillstånd. För att påskynda den naturliga skogsutvecklingen lönar det sig att vidta restaureringsåtgärder i de planterade talldungarna. Diket som rinner mot nordväst bör dämmas upp och Passholmens kantdiken bör täppas till.

Skyddsmål

Alla naturtyper och arter som nämns i tabell 3.1 och 3.2 på informationsblanketten omfattas av skyddsgrunderna för området. Skyddsmålet för alla dessa naturtyper är att åtminstone bevara områdets betydelse som en del av ett nätverk.

Dessutom betonas följande mål i skyddet och skötseln av området:

  • tillståndet i området vad gäller naturtyper och arter samt deras livsmiljöer bevaras genom att trygga en utveckling enligt naturens egna processer

SU-1-område i regionplanen.

Precisering av skyddsläget och metoder för verkställande

Fredas som naturskyddsområde med stöd av naturvårdslagen. Verkställandet av skyddet av området hindrar inte normalt jord- eller skogsbruk i de angränsande områdena.

Naturtyper som utgör grund för skydd av området

Namn

Areal, ha

Aapamyrar 183
Västlig taiga 4
Skogbevuxen myr 98

Naturtyper som enligt beslutet har uteslutits

Namn  
Aktiva högmossar  
Publicerad 8.10.2019 kl. 15.27, uppdaterad 8.10.2019 kl. 15.27

Ämne: