Gå till innehållet

Peräskogen

Kod FI0800105
Kommun Laihela, Vasa
Areal 38 ha
Områdestyp SAC
Området på kartan Finlands miljöcentrals karttjänst

Områdesbeskrivning

Enhetligt skogs- och myrområde beläget på gränsen mellan Laihela och Lillkyro. Skogarna i området består till största delen av frisk och torr grandominerad barrblandskog och barr-lövblandskog på mo. På vissa ställen förekommer rikligt med asp som blandträd och i viss utsträckning björk. På de högsta punkterna är tall det dominerande trädet. Vissa av tallarna är grova överståndare med sköldbark. På många ställen finns det stående döda granar, björkstubbar samt lågor i olika åldrar som även kan vara grova. I områdets södra del finns det små områden med lundartad, delvis försumpad mo där trädbeståndet är lätt gallrat.

I den stora sänkan i områdets mittersta del ligger ett ytterst representativt skogskärr i naturligt tillstånd där det finns mad och klibbal. Ett smalare skogskärrsstråk från nordväst till sydost skär genom skogsområdet även längre norrut. I områdets norra del finns det små myrformationer med trädbestånd.

I området påträffas aphyllophoralesarter som trivs i gamla skogar, såsom ullticka, vedticka och stjärntagging. På aspstammarna växer ställvis lunglav och i områdets södra del finns det rikligt med spillning från flygekorrar vid asparnas rötter.

Området gränsar i söder mot åkrar, i väster mot ett kalhygge och i norr och öster mot yngre skog eller plantbestånd.

Ett skogsområde med varierande topografi och trädbestånd där det finns mogen barrblandskog i något som liknar ett naturligt tillstånd och ytterst representativa skogskärr med karaktär av mad. Området halokal betydelse även för rekreationsanvändning av naturen.

I väster gränsar området till ett kalhygge och i söder till ett åkerområde. Vid områdets norra kant går även en skogsväg.

Skyddsmål

Alla naturtyper och arter som nämns i tabell 3.1 och 3.2 på informationsblanketten omfattas av skyddsgrunderna för området. Skyddsmålet för alla dessa naturtyper är att åtminstone bevara områdets betydelse som en del av ett nätverk.

Dessutom betonas följande mål i skyddet och skötseln av området:

  • tillståndet i området vad gäller naturtyper och arter samt deras livsmiljöer bevaras genom att trygga en utveckling enligt naturens egna processer.

Området ingår inte i något tidigare skyddsprogram.

Precisering av skyddsläget och metoder för verkställande

Fredas som naturskyddsområde på privat mark på det sätt som överenskoms med markägarna eller förvärvas av staten genom frivilliga köp/byten och fredas som naturskyddsområde enligt naturvårdslagen.

Naturtyper som utgör grund för skydd av området

Namn

Areal, ha

Rikkärr 0,5
Västlig taiga 31
Skogbevuxen myr 6,5

Arter som utgör grund för skydd av området

Namn

Vetenskapligt namn

flygekorre Pteromys volans
Publicerad 3.10.2019 kl. 12.54, uppdaterad 3.10.2019 kl. 12.54

Ämne: