Gå till innehållet

Sandsundsfjärden

Kod FI0800067
Kommun Pedersöre, Jakobstad
Areal 159 ha
Områdestyp SAC/SPA
Området på kartan Finlands miljöcentrals karttjänst

Områdesbeskrivning

Sandsundsfjärden är en före detta havsvik som numera har dämts upp till en sötvattenbassäng och blivit en separat sjö som är sammankopplad med Larsmosjön via en kort fåra (Bockholmskanalen). Sjön är av typen Scirpus lacustre, grund och med frodig växtlighet; luftskottsvegetation, vass, säv, sjöfräken och kaveldun har tagit över stora områden. I sjön finns det emellertid även stora områden med öppet vatten. På de försumpade stränderna finns det i synnerhet i vikens norra ände stora områden med öppen mad och busk-madkärr.

Sjön har ett mycket rikligt häckfågelbestånd. Under sommarkvällarna kan man höra bl.a. småfläckig sumphöna. I flyttningstider rastar gäss, svanar och sjöfåglar i området. På sjöns södra strand finns ett fågeltorn.

Strandskogarna består ställvis av strandlund. Flygekorre har observerats vid den östra sidan av sjön. Fågelskyddsobjekt av regionalt intresse. Har avsevärd betydelse även för rekreationsanvändningen. Belastningen av näringsämnen och suspenderade ämnen eutrofierar sjön, som håller på att växa igen.

Skyddsmål

Alla naturtyper och arter som nämns i tabellerna 3.1 och 3.2 på informationsblanketten (med undantag av naturtyper som vad gäller representativitet har klassificerats i klass D och arter som vad gäller populationens betydelse har klassificerats i klass D) omfattas av skyddsgrunderna för området. Skyddsmålet för alla dessa naturtyper och arter är att åtminstone bevara områdets betydelse som en del av ett nätverk.

Dessutom betonas följande mål i skyddet och skötseln av området:

  • tillståndet i området vad gäller naturtyper och arter samt deras livsmiljöer bevaras genom att trygga en utveckling enligt naturens egna processer,
  • tillståndet i området vad gäller naturtyper och arter samt deras livsmiljöer bevaras genom att styra användningen av området,
  • kvaliteten på en naturtyp eller en arts livsmiljö eller artpopulationens livskraftighet förbättras genom restaurerings- och skötselåtgärder

Sandsundsfjärden ingår inte i några riksomfattande skyddsprogram och har heller inte anvisats som naturskyddsområde i landskapsplanen.

Precisering av skyddsläget och metoder för verkställande

Fredas som naturskyddsområde på privat mark enligt fredningsbestämmelser som avtalas med ägarna. Målet är att bevara områdets värde vad gäller skyddet av fågelbeståndet.

Naturtyper som utgör grund för skydd av området

Namn

Pinta-ala, ha

Öppna svagt välvda mosssar, fattigkärr, intermediära kärr och gungflyn 54
Naturliga primärskogar vid landhöjningskuster 2
Örtrika, näringsrika skogar med gran av fennoskandisk typ 0,5

Arter som utgör grund för skydd av området

Namn

Vetenskapligt namn

stjärtand Anas acuta
skedand Anas clypeata
årta Anas querquedula
snatterand Anas strepera
sädgås Anser fabalis
häger Ardea cinerea
brunand Aythya ferina
vigg Aythya fuligula
järpe Bonasa bonasia
brun kärrhök Circus aeruginosus
blå kärrhök Circus cyaneus
sångsvan Cygnus cygnus
spillkråka Dryocopus martius
trana Grus grus
havsörn Haliaeetus albicilla
silltrut Larus fuscus fuscus
dvärgmås Larus minutus
skrattmås Larus ridibundus
blåhake Luscinia svecica
salskrake Mergus albellus
smalnäbbad simsnäppa Phalaropus lobatus
brushane Philomachus pugnax
svarthakedopping Podiceps auritus
småfläckig sumphöna Porzana porzana
skräntärna Sterna caspia
fisktärna Sterna hirundo
silvertärna Sterna paradisaea
gravand Tadorna tadorna
orre Tetrao tetrix
svartsnäppa Tringa erythropus
grönbena Tringa glareola
rödbena Tringa totanus
flygekorre Pteromys volans
Publicerad 8.10.2019 kl. 14.51, uppdaterad 8.10.2019 kl. 14.51

Ämne: