Sanemossen

Kod FI0800021
Kommun Malax, Närpes
Areal 1053 ha
Områdestyp SAC/SPA
Området på kartan Finlands miljöcentrals karttjänst

Områdesbeskrivning

Sanemossen är en platt högmosse i Finlands kustområde som även har drag av en aapamyr. Mossens omfattande centrum består av lågstarrmosse och i den södra delen ställvis av egentligt starr-fattigkärr. Vid kanterna förekommer det starr-tallmyr samt lågstarrtallmyr. Mossens kanter har ställvis utdikats, men de omfattande mittersta delarna av mossen är i naturligt tillstånd.

Skogarna i områdets sydöstra hörn är grandominerade skogsfräken-grankärr och MT-OMT-blandskogar, där det ställvis även fins stubbar och vindfällda träd. De äldsta granarna är över 100 år gamla. På mossen häckar ett rikligt fågelbestånd och mossen är en viktig rastplats under flyttningstiden.

På grund av sitt fördelaktiga läge används Sanemossen flitigt av skolorna i Vasaregionen för fältundervisning och mossen är också en utmärkt hjortronmosse. Sanemossen är ett representativt exempel på en platt högmosse nära kusten. Den är en av de viktigaste fågelmossarna i landskapet vad gäller såväl häckning som rast- och födomöjligheter. Tack vare de bekväma förbindelserna har mossen också stor betydelse för fältundervisningen i skolorna i Vasaregionen. Sanemossens kanter har utdikats effektivt inne i skyddsområdet i mossens norra del, vilket har lett till en uttorkning av gungflyet i ett relativt stort område. Restaureringsåtgärder har vidtagits i området.

Skyddsmål

Alla naturtyper och arter som nämns i tabell 3.1 och 3.2 på informationsblanketten omfattas av skyddsgrunderna för området. Skyddsmålet för alla dessa naturtyper är att åtminstone bevara områdets betydelse som en del av ett nätverk.

Dessutom betonas följande mål i skyddet och skötseln av området:

  • tillståndet i området vad gäller naturtyper och arter samt deras livsmiljöer bevaras genom att trygga en utveckling enligt naturens egna processer
  • tillståndet i området vad gäller naturtyper och arter samt deras livsmiljöer bevaras genom att styra användningen av området
  • kvaliteten på en naturtyp eller en arts livsmiljö eller artpopulationens livskraftighet förbättras genom restaurerings- och skötselåtgärder.

Precisering av skyddsläget och metoder för verkställande

Största delen av området ingår i programmet för myrskydd. Fredas som naturskyddsområde med stöd av naturvårdslagen.

Naturtyper som utgör grund för skydd av området

Namn

Areal, ha

Aktiva högmossar 840
Aapamyrar 170
Västlig taiga 10
Örtrika, näringsrika skogar med gran av fennoskandisk typ 0,02
Skogbevuxen myr 10

Arter som utgör grund för skydd av området

Namn

Vetenskapligt namn

sädgås Anser fabalis
jorduggla Asio flammeus
ormvråk Buteo buteo
blå kärrhök Circus cyaneus
spillkråka Dryocopus martius
lärkfalk Falco subbuteo
tornfalk Falco tinnunculus
trana Grus grus
skrattmås Larus ridibundus
gulärla Motacilla flava
brushane Philomachus pugnax
tretåspett Picoides tridactylus
ljungpipare Pluvialis apricaria
orre Tetrao tetrix
grönbena Tringa glareola
rödbena Tringa totanus
flygekorre Pteromys volans

 

Publicerad 04-10-2019 kl. 10.09, uppdaterad 04-10-2019 kl. 10.09

Ämne: