Sidländet

Kod FI0800096
Kommun Korsholm
Areal 507 ha
Områdestyp SAC/SPA
Området på kartan Finlands miljöcentrals karttjänst

Områdesbeskrivning

Tämligen omfattande skogs-myrhelhet i Korsholms kommun som består av flera delar. Landskapet i området växlar mellan frisk moskog samt olika unga myrar och ofta frodiga skogskärr. Myrarna ligger på 10-25 meters höjd över vattenytan och myrarna i Sidländet har ännu inte blivit aktiva högmossar. I området finns det mycket stenar och stenblock och terrängen är ställvis svårframkomlig.

Skogarna i området består främst av representativa mogna och åldrande naturskogar. I de mogna grandominerade skogarna finns det i regel rikligt med asp och björk. Trädbeståndet är i anmärkningsvärt naturligt tillstånd och det finns ställvis synnerligen många lågor. Ett särskilt utmärkande drag för området är det naturliga tillståndet i de trädbeklädda skogskärren samt växlingen och successionen mellan områdena med moar och skogskärr. En del av myrarna är öppna starr-fattigkärr med karaktär av mad, men de dominerande myrtyperna är örtrikt skogskärr, starr-skogskärr och myr. I de frodigaste sänkorna finns det även representativa klibbalssumpskogar.

I Sidländets klibbalssumpskogar har man hittat lackticka och trollhand. I de gamla skogarna är aspgelélav, lunglav och skinnlav vanliga på vissa ställen. För dessa arter är även myrarnas mikroklimat viktigt. Aphyllophorales som påträffas i området är bl.a. rosenticka, gränsticka, ostticka, stor aspticka och rynkskinn.

Av de djur som förekommer i skogarna bör man nämna flygekorre, berguv, tjäder, spillkråka och tretåig hackspett.

Mångsidigt och relativt omfattande representativt skogs- och myrkomplex bestående av flera delar. Har avsevärd betydelse för skyddet av utrotningshotade och sällsynta arter.

Fågelarterna som markerats med koden D i punkt 3.3: arter av lokal betydelse. Skogsvägarna tangerar och genomskär delområdet längst österut. Skogsavverkning har försämrat områdets enhetlighet. De små utdikade områdena bör restaureras.

Skyddsmål

Alla naturtyper och arter som nämns i tabell 3.1 och 3.2 på informationsblanketten omfattas av skyddsgrunderna för området. Skyddsmålet för alla dessa naturtyper är att åtminstone bevara områdets betydelse som en del av ett nätverk.

Dessutom betonas följande mål i skyddet och skötseln av området:

  • tillståndet i området vad gäller naturtyper och arter samt deras livsmiljöer bevaras genom att trygga en utveckling enligt naturens egna processer

En betydande del av områdets östra del hör till skyddsprogrammet för gamla skogar. En stor del av myrarna i områdets västra del ingår i det riksomfattande programmet för myrskydd. Vildmarksområdet öster om Rävholstret har fredats som naturskyddsområde på privat mark.

Precisering av skyddsläget och metoder för verkställande

Förvärvas av staten och fredas som naturskyddsområde enligt naturvårdslagen. En del av området kan fredas som naturskyddsområde på privat mark enligt fredningsbestämmelser som avtalas med markägarna.

Naturtyper som utgör grund för skydd av området

Namn

Pinta-ala, ha

Naturliga dystrofa sjöar och småvatten 0,3
Öppna svagt välvda mosssar, fattigkärr, intermediära kärr och gungflyn 11
Rikkärr 0,4
Västlig taiga 198
Lövsumpskogar av fennoskandisk typ 4
Skogbevuxen myr 129

Arter som utgör grund för skydd av området

Namn

Vetenskapligt namn

järpe Bonasa bonasia
berguv Bubo bubo
spillkråka Dryocopus martius
videsparv Emberiza rustica
tornfalk Falco tinnunculus
trana Grus grus
törnskata Lanius collurio
bivråk Pernis apivorus
tretåspett Picoides tridactylus
orre Tetrao tetrix
tjäder Tetrao urogallus
grönbena Tringa glareola
flygekorre Pteromys volans

I området finns 2 skyddade arter.

Publicerad 04-10-2019 kl. 15.18, uppdaterad 04-10-2019 kl. 15.18

Ämne: