Gå till innehållet

Tegelbruksbacken

Kod FI0800140
Kommun Kristinestad
Areal 47 ha
Områdestyp SAC
Området på kartan Finlands miljöcentrals karttjänst

Områdesbeskrivning

Mångsidigt, vidsträckt område som utgör en värdefull vårdbiotophelhet. Området vid Tegelbruksbacken kännetecknas av öppna åkrar och ängar, rikliga buskbestånd samt frodiga löv- och blandskogar. En del av området har länge varit föremål för bete och vårdbiotopens särdrag kan fortfarande tydligt observeras. I den södra delen av Tegelbruksbacken finns ett värdefullt halvkulturlandskap som formats av bete och karaktäriseras av torra och friska ängar. En del av området vid Tegelbruksbacken är betesmark sedan år 1997. I mitten av ängsområdet finns klippkullar med endungar som kännetecknas av torra ängsarter såsom backlök, backnejlika samt gul fetknopp och kärleksört. Den friskare delen är täckt av ängsväxtlighet som domineras av långt gräs och hö. I området finns även en liten fattigmyrsplätt. Också i det skogsområde som finns i mitten av området kan man observera tecken på tidigare bete. Nytt, ungt lövträdsbestånd har emellertid uppstått i stor omfattning. På moskogsåsen växer stora gamla tallar. Tjöck å kantas av ett tätt strandträdbestånd. Längs ån finns värdefull lundväxtlighet.

Fågelbeståndet i området är mångsidigt. Nästan 50 häckande arter har observerats och det sammanlagda antalet par är cirka 230. Vid Tegelbruksbacken häckar bl.a. rosenfink, näktergal, hämpling, svarthätta, härmsångare och hornuggla. Det finns även flygekorrar i området. Skötselplaner har uppgjorts för området och skötselåtgärder har vidtagits för att förhindra att området växer igen.

Området har länge betats och vårdbiotopens särdrag kan fortsättningsvis urskiljas. För att förhindra att området växer igen har röjning och bete på ängar och hagmarker genomförts som naturvårdsåtgärder. En del av området har betats sedan år 1997.

Närheten till staden ökar områdets värde som rekreations- och undervisningsobjekt och i åtgärdsplanen för området ingår bl.a. utveckling av området till ett objekt för miljöfostran´.

I Kristinestads naturinventering har Tegelbruksbacken klassificerats som ett skyddsobjekt av regionalt intresse. Naturen vid Tegelbruksbacken är varierande. I området finns det flera små områden med naturtyper enligt direktivet: friska små örtrika ängar, hagar, skogar i naturligt tillstånd och frodiga strandlundar. Tack vare dessa är även fågelbeståndet i området mångsidigt. De skuggiga lund- och blandskogarna, de soliga busktäckta skogskanterna, strandsnåren och de öppna enbuskängarna vid Tjöck å erbjuder rikligt med insekter och annan näring samt skyddade häckningsplatser. Området har även stor betydelse som mat- och rastplats för fåglar i flyttningstider.
För att bevara områdets säregenhet behövs det skötselåtgärder.

I den fastställda detaljplanen har området anvisats som industri- och lagerområde samt för egnahemsbebyggelse. Den föråldrade planen bör revideras så att den överensstämmer med de nuvarande målen.

Skyddsmål

Alla naturtyper och arter som nämns i tabellerna 3.1 och 3.2 på informationsblanketten (med undantag av naturtyper som vad gäller representativitet har klassificerats i klass D och arter som vad gäller populationens betydelse har klassificerats i klass D) omfattas av skyddsgrunderna för området.

Skyddsmålet för alla dessa naturtyper och arter är att åtminstone bevara områdets betydelse som en del av ett nätverk.

Dessutom betonas följande mål i skyddet och skötseln av området:

  • tillståndet i området vad gäller naturtyper och arter samt deras livsmiljöer bevaras genom att trygga en utveckling enligt naturens egna processer
  • tillståndet i området vad gäller naturtyper och arter samt deras livsmiljöer bevaras genom att styra användningen av området
  • tillståndet i området vad gäller naturtyper och arter samt deras livsmiljöer bevaras genom skötselåtgärder
  • kvaliteten på en naturtyp eller en arts livsmiljö eller artpopulationens livskraftighet förbättras genom restaurerings- och skötselåtgärder

I betänkandet av arbetsgruppen för landskapsområden har Tegelbruksbacken klassificerats som en värdefull vårdbiotop.

I regionplanen har området reserverats som kulturlandskapsområde och i generalplanen som utflykts- och rekreationsområde.

Precisering av skyddsläget och metoder för verkställande

Bevarandet av de värdefulla traditionsbiotoperna och naturmiljön i området tryggas genom planmässiga metoder och skötselåtgärder. Skötselåtgärderna för vårdbiotopen stöds så långt det är möjligt med statliga medel.

Naturtyper som utgör grund för skydd av området

Namn

Areal, ha

Artrika torra-friska låglandsgräsmarker av fennoskandisk typ 4,8
Nordliga, boreala alluviala ängar 1,1
Naturliga primärskogar vid landhöjningskuster 1
Örtrika, näringsrika skogar med gran av fennoskandisk typ 11,8
Trädklädda betesmarker av fennoskandisk typ 1,9
Alluviala lövskogar med Alnus glutinosa eller Fraxinus excelsior (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion 0,8

Naturtyper som enligt beslutet har uteslutits

Namn
Västlig taiga
Friska högörtsängar
Slåtterängar i låglandet (Alopecurus pratensis, Sanguisorba officinalis)

Arter som utgör grund för skydd av området

Namn

Vetenskapligt namn

flygekorre Pteromys volans

 

Publicerad 26.9.2019 kl. 13.06, uppdaterad 26.9.2019 kl. 13.02

Ämne: