Gå till innehållet

Statsunderstöd för ordnande av vård för skadade vilda djur

Nyhet 10.12.2019 kl. 9.35

Miljöministeriet utlyser statsunderstöd för 2020 för ordnande av vård för skadade vilda djur. Ansökningstiden inleds den 10 december 2019, och ansökan ska lämnas in till miljöministeriet senast den 24 januari 2020.

1. Verksamhet som kan få understöd

Understödet är inriktat på vård av skadade vilda djur.

Understöden betalas ur miljöministeriets moment 35.10.21 (Vissa utgifter för naturvård).

Högst 200 000 euro kan beviljas för 2020 för sådan verksamhet som avses i denna utlysning. Statsunderstöden inom miljöministeriets förvaltningsområde främjar de samhälleliga värden, effekter och strategiska mål som är gynnsamma ur ministeriets synvinkel. Statsunderstöden är förmåner som beviljas enligt prövning, förutsatt att riksdagen beviljar medel för ändamålet i statsbudgeten för året i fråga.

2. Förutsättningar för ansökan om stöd

Sökanden ska ha i praktiken visad erfarenhet av och kunskap om vård av skadade vilda djur samt utmärkt kännedom om den verksamhet som är föremål för understödet. Sökanden ska ha lokaler som lämpar sig för ändamålet och också se till att ha behövliga tillstånd för verksamheten.

Sökanden ska vara en sammanslutning. Sökanden får inte vara en enskild person eller en firma.

3. Prövningsgrunder

Prövningen av understöden görs på basis av de ansökningar som sökandena lämnat in och i överensstämmelse med 5 och 7 § i statsunderstödslagen. Vid prövningen beaktas sökandens förutsättningar att ordna sådan verksamhet som är föremål för understödet, sammanslutningens geografiska täckning och verksamhetens effekter. Effekterna kan beskrivas t.ex. genom det antal djur som vårdas och det antal djur som släpps ut i naturen igen.

Vid prövningen beaktas dessutom hur nödvändigt understödet är i förhållande till den verksamhet som är föremål för understödet samt sammanslutningens ekonomi och andra stöd. Det beviljade stödbeloppet kan variera i enlighet med dessa prövningskriterier.

4. Understödsbeslut

När ansökningstiden gått ut skickar miljöministeriet sökandena ett skriftligt statsunderstödsbeslut, positivt eller nekande. Miljöministeriet kan bevilja mindre understöd än vad sökande har ansökt om. Avsikten är att besluten fattas före utgången av februari 2020. Understödsbeslutet innehåller villkor som stödmottagaren bör iaktta. Understödet betalas i enlighet med understödsbeslutet i en post till det konto som sökanden har uppgett.

Det understöd som beviljas för verksamheten kan uppgå till högst 50 procent av utgifterna för den verksamhet som är föremål för stödet. Understödet får inte tillsammans med andra offentliga stöd överstiga kostnaderna för den ordinarie verksamheten. Understödet får uttryckligen endast användas för att ordna vård för skadade vilda djur, inte för annan eventuell verksamhet som stödmottagaren bedriver. Understödet får inte användas för sådan ekonomisk verksamhet som avses i EU:s regler för statligt stöd.

5. Ansökan om understöd

Ansökan ska lämnas in skriftligen till miljöministeriet senast den 24 januari 2020 klockan 16.00. Den undertecknade ansökan skannas och sänds in till miljöministeriets registratorskontor, kirjaamo@ym.fi, eller skickas per post till miljöministeriet, PB 35, 00023 Statsrådet, eller lämnas in på besöksadressen Riddaregatan 2B.

Ansökan ska innehålla åtminstone följande uppgifter och bilagor:

 • Kontaktuppgifter: namn, FO-nummer, adress, telefonnummer, e-postadress, eventuell webbplats
 • Kontaktpersonens förnamn och efternamn
 • Bankkontouppgifter
 • Sammanslutningens centrala verksamhet, för vilken understöd söks
 • Geografisk/nationell täckning (det område där verksamheten bedrivs och därifrån djuren kommer)
 • Verksamhetens effekter (bedömning av det antal djur som vårdas och det antal djur som släpps ut i naturen igen)
 • Specifikation över intäkter och utgifter i verksamheten (Allmänna administrationskostnader, t.ex. bokförings- och revisionsutgifter, räknas inte som godtagbara kostnader)
 • Understödsbelopp:
  • Det understödsbelopp som söks hos miljöministeriet
  • Intäkter från den verksamhet som är föremål för ansökan om understöd
  • Andra statliga understöd för 2020 (sökta/beviljade)
  • Kommunala understöd för 2020 (sökta/beviljade)
  • Annan finansiering (bl.a. självfinansiering och annan än sökta/beviljade understöd från kommun eller stat)
  • Totalfinansiering av den verksamhet som understöds (summan av ovan nämnda belopp)
 • Bilagor:
  • Sammanslutningens stadgar
  • Utredning över andra understöd för 2020
  • Senaste verksamhetsberättelse som fastställts av sammanslutningens stämma
  • Senaste bokslut som fastställts av sammanslutningens stämma
  • Verksamhetsplan för 2020
  • Budget för 2020
  • Förenings- eller handelsregisterutdrag eller annan utredning, av vilken det framgår att sökanden är en juridisk person

Om uppgifterna i ansökan är bristfälliga kan ansökan inte behandlas. Bilagor som inte hinner bifogas ansökan (t.ex. bokslutshandlingar) kan i efterhand sändas in per e-post (kirjaamo@ym.fi) eller per post på adressen Miljöministeriet, registratorskontoret, PB 35, 00023 Statsrådet.

Information om understöd som kan sökas (en utlysning) publiceras på miljöministeriets webbsida för statsunderstöd som beviljas enligt prövning.

6. Redovisning

Understödstagaren bör i överensstämmelse med 12 och 14 § i statsunderstödslagen lämna statsbidragsmyndigheten riktiga och tillräckliga uppgifter för utbetalningen av statsunderstödet.

Miljöministeriet eller en annan myndighet som ministeriet har bemyndigat eller en utomstående revisor har i enlighet med 16 § i statsunderstödslagen rätt att i samband med utbetalningen av statsunderstöd och övervakningen av dess användning utföra nödvändiga granskningar som gäller statsunderstödstagarens ekonomi och verksamhet. Statsbidragsmyndigheterna ska på lämpligt sätt följa resultaten och ändamålsenligheten i fråga om användningen av statsunderstöd som de beviljat samt deras verkningar på konkurrensen.

Understödstagaren är skyldig att för miljöministeriet förete alla räkenskapsböcker och andra handlingar som behövs för granskningen och även i övrigt bistå vid granskningen. Allmänna administrationskostnader, t.ex. bokförings- och revisionsutgifter, räknas inte som godtagbara kostnader.

Statsunderstödstagaren ska utan dröjsmål betala tillbaka ett statsunderstöd eller en del av det som denne fått på felaktiga grunder, till för stort belopp eller uppenbart utan grund. Statsunderstödstagaren ska också betala tillbaka statsunderstödet eller en del av det, om det inte kan användas på det sätt som förutsätts i statsunderstödsbeslutet.

7. Tillämplig lagstiftning

Miljöministeriets understöd är beroende av prövning. Bestämmelser om statsunderstöd finns i statsunderstödslagen (688/2001), som tillämpas på grunderna för beviljande av statsunderstöd och på beviljande, utbetalning, användning, tillsyn och återkrav av understöd samt förfarandet kring dessa. De understöd som avses i denna utlysning beviljas som allmänt understöd enligt statsunderstödslagen för sammanslutningars verksamhet och åtgärder.

Statsunderstöd beviljas på ansökan. Förutsättningarna för beviljande av understöd är följande:

 • ändamålet är samhälleligt godtagbart,
 • statsunderstödet är motiverat med avseende på de mål som satts för användningen av statsunderstödet,
 • beviljandet av understöd är nödvändigt med beaktande av projektets eller verksamhetens art, omfattning och andra erhållna stöd och
 • understödet är konkurrensneutralt.

Förfarandet för handläggning av förvaltningsärenden styrs av förvaltningslagen (434/2003), som bl.a. innehåller bestämmelser om behandling av ärenden utan dröjsmål, skyldighet att utreda ärenden och motivering av beslut. Vid handläggning av statsunderstöd ska förvaltninglagens bestämmelser beaktas.

Vid sökande av ändring iakttas förvaltningsprocesslagen (586/1996). Begäran om omprövning ska riktas till den statsbidragsmyndighet som har fattat beslutet, dvs. miljöministeriet. En statsbidragsmyndighets beslut med anledning av en begäran om omprövning får överklagas genom besvär hos förvaltningsdomstolen.

Mer information:

Roosa Atula, sakkunnig, roosa.atula@ym.fi, +358 50 596 11 39


Ämne:
Utgivare: