Natureship - Integrerad planering och miljövård av Östersjöns kustområden

Projektet Natureship har slutat!

Projektets målsättningar och huvudprodukter i ett nötskal

Projektets målsättning är att märkbart öka samarbetet inom naturskydds- och vattenskyddet inom Central Baltic -verksamhetsområde.

Projektet förverkligas enligt principer för hållbar utveckling och lösningar genom tvärvetenskaplig kustplanering. Tillsammans med övriga aktörer försöker man finna kostnadseffektiva metoder för vattenskydd och för att stöda naturens mångfald samt värdering av ekosystemtjänster. Med ekosystemtjänster avses nyttigheter man får av naturen. Exempel på ekosystemtjänster är tillgängligheten av mat och andra förnybara naturresurser samt störningsfri funktion av ekosystemet som bland annat upprätthåller vattnets och näringsämnenas kretslopp. Också rekreationen i naturen och naturupplevelserna kan betraktas som ekosystemtjänster, Ofta märks värdet av ekosystemtjänster först när de har försämrats eller försvunnit. Projektet söker så kallade win-win lösningar, som gynnar alla: naturen, vattenskyddet, lokala jordbrukare, företagare och områdets invånare. Natura 2000 områden har en särskild tyngdpunkt. Projektet samarbetar med andra projekt och förmedlar information från Central Baltic området.

Huvudprodukten är ett naturvårdsbibliotek, som består av 6 publikationer. Projektet gör innovativa försök och utbyter information mellan arbetsgrupperna, testade och bra resultat och erfarenheter presenteras i publikationerna.

Tidtabell

Projektet pågår cirka 3 år, från oktober 2009 till januari 2013.

Projektets verksamhetsområde

Verksamhetsområdet är hela Central Baltic -området, med tyngdpunkt på naturvård och vattenskydd längs kusters tillrinningsområden.

Projektpartners

  • Huvudpartner: Egentliga Finlands ELY-central
  • Finland: Forststyrelsen, Geografiska och geologiska institutionen vid Åbo Universitet; Salo, Reso och Fredrikshamns stad och Vihtis kommun
  • Estland: Estlands naturskyddsenhet och Tartu Universitet
  • Sverige: Gotlands länsstyrelse och Norrtälje Naturvårdsstiftelse

Inom projektet Natureship grundades två arbetsgrupper som fokuserar på utbyte av information och publicering. Arbetsgrupperna arrangerar vid sina sammankomster småskaliga miniseminarier. Arbetsgrupperna är:

  • Vattenskydd och kustplanering
  • Kulturlandskap och naturskydd

Publicerad 20-12-2013 kl. 15.03, uppdaterad 14-01-2014 kl. 11.08