Objektiver

Natureships viktigaste aktiviteter

 • Integrerad kustplanering; utvecklandet av GIS-metoder för att välja ut de mest värdefulla kustlandskapsområden med hög biodiversitet på basen av kart- och bildmaterial
 • Utvecklandet av kostnadseffektiva och innovativa metoder för att öka vattenskyddet och biodiversiteten. Öka skötseln av stadsängar (kulturlandskap i närheten av en stadskärna). Förmedla informationen genom miniseminarier, publikationer och pressmeddelanden.
 • Kartlägga kustområdenas och kulturlandskapens ekosystemtjänster, prioritering av dessa och att ta dem i beaktande i samband med planering och nyttjande av markområden. Framföra exempel och information.
 • Uppgörandet av integrerade skötselplaner och naturvård med hjälp av historiska data och fjärrkarteringar. Utvecklandet av tolkning av historiska landskapsförändringar och utvecklandet av praktiska lösningar. 
 • Restaurering av sällsynta naturtyper och beakta i planeringen skötseln för nyckelarters livsmiljöer. Naturtyperna är mark- eller vattenområden som skiljer sig från sin omgivning och som dels har en karakteristisk flora och fauna, dels speciella och rätt enhetliga miljöförhållanden.

Utvecklandet av GIS-metoder

Projektets förväntade resultat

Planer, utvecklande planeringsmetoder och innovativa och kostnadseffektiva skötselmetoder. Dessutom produceras ett digert och praktiskt faktapaket: Naturvårdsbibliotek – 6 publikationer på toppnivå i gemensam publikationsserie. Biblioteket skapas genom intensivt samarbete inom arbetsgrupperna, men ändå så att så gott som varje partner ansvarar för en publikation. Publikationen trycks i en egen "Natureship-serie". Publikationerna översätts till finska, estniska, svenska och engelska. Alla Natureship publikationerna kan laddas från Internet.

Naturvårdsbibliotekets publikationer och ansvarsorganisationer

Vattenskydd och kustplanering 

 • Ekosystemtjänster för Gotlands kust (Gotlands länsstyrelse)
 • Fjärrkarteringsmetoder och effektivt nyttjande av gamla kartor i naturvård (Forststyrelsen huvudansvarig men i samarbete med Geografiska och geologiska institutionen vid Åbo Universitet)
 • Kusternas flador och glon (Estlands naturskyddsenhet, Tartu Universitet)

Kulturlandskap och naturskydd

 • Stadsängar (Egentliga Finlands ELY-central)
 • Kulturlandskap och vattenskydd (Egentliga Finlands ELY-central)
 • Nyckelarter för naturens mångfald och skötsel av deras habitat (Norrtälje Naturvårdsstiftelse)

Otaliga seminarier av samarbete med projekt partners. I slutet av Natureship projektet a meddelande kampanj och seminarium skall arrangeras av projektets publikationer. 

Foto: Timo Pitkänen

Publicerad 13-01-2014 kl. 16.37, uppdaterad 13-01-2014 kl. 16.37