Partners i Natureship projektet

Egentliga Finlands ELY-central, huvud partner

Egentliga Finlands ELY-central är projektets koordinator och har huvudansvaret för projektet Natureship.  Som huvud partner eller "lead partner" ansvarar man för projektets alla delområden: projektets administration och koordinering samt för projektets tema områden ("work package"): I Natureship är de tre områden; allmän administration, vattenskydd och planering av kustområden, och naturens mångfald och kulturlandskap.

Egentliga Finlands ELY-central samlar in och delar ut information som projektet framställer, arrangerar seminarier, ansvarar för rapportering och tillämpar integrerad kustplanering för modellområdet. Egentliga Finlands ELY-central ansvarar även för publikationerna "Stadsängar" ("City meadows") och "Bete och vattenskydd ("Grazing and water protection ").

Åbo Universitet, Geografiska och geologiska institutionen

Åbo universitets Geografiska och geologiska institutionen uppgift i projektet är att samla in data och analysera uppgifter om landskapet och användningen av områden inom olika tidpunkter inom valda områden i Östersjön. Uppgifter från äldre kartor och landskapsbilder och nuläget i terrängen kontrolleras i fält. Tidsmässiga förändringar i landskapet visualiseras med hjälp av digitala kartuppgifter (GIS).

Geografiska och geologiska institutionen planerar och publicerar praktiska råd hur man bäst tillämpar GIS-programmet då man administrerar och övervakar livsmiljöer. Geografiska och geologiska institutionen bidrar med viktig expertis och ett väsentligt stöd i samband med integrerad kustplanering, t.ex. på Gotland.

Forststyrelsen, Naturtjänster

Forststyrelsens andel i projektet är att samla in och analysera data över tidsmässiga förändringar i användningen av markområden och förändringar i landskapsbilden (i samarbete med Åbo universitets Geografiska och geologiska institutionen). Dessutom utvecklar forststyrelsen nya metoder för att underhålla hotade traditionella livsmiljöer som strandängar. Forststyrelsen ansvarar för publikationen förvaltning och GIS (Management planning and GIS) .

Fredrikshamn, Salo, Reso stad och Vihtis kommun

I städer och tätorter finns värdefulla grönområden och kulturlandskap, s.k. stadsängar (city meadows). Dessa är viktiga oaser för naturens mångfald eller för t.ex. rekreation. Inom projketområden fastställs nuläget, användare och möjligheter för framtida bruk. Nya metoder och lösningar skapas tillsammans med intressegrupper. Genom nya metoder strävar man till att utveckla ett mer ekologiskt nyttjandet av kulturlandskapet och utveckla ett mer kostnadseffektivt underhåll. Stadsängarna fungerar som modellområden för att aktivera andra kommuner eller städer för att förvalta och använda urbana kulturlandskap.

Norrtälje Naturvårdsstiftelse

Norrtälje Naturvårdsstiftelses målsättning är att öka invånares medvetenhet om biodiversiteten i kustnära kulturlandskap. För allmänheten och intresserade arrangeras seminarier och fältdemonstrationer . Likaså strävar man till att öka arternas möjligheter att överleva inom dessa områden.  I synnerhet kalkrika kulturlandskap har en specifik artsammansättning. Norrtäljes naturvårdsstiftelse producerar och publicerar information om kostnadseffektivt underhåll av kulturlandskap. Tillsammans med Forststyrelsen ansvarar de för publikationen som även presenterar indikatorarter.

Länsstyrelsen Gotlands län

Gotlands länsstyrelses andel i projektet är att skapa nya förfaringssätt för att administrera, skydda och utveckla rekreation inom kustzoner. För att skapa nya metoder skall man jämföra och testa olika möjligheter för att värdera områdens ekosystemtjänster, till förhållandet med andra användningsmål. Med andra ord prövar man integrerad kustplanering i praktiken. Förutom hela Gotland har Estland och Finland ett försöksområde för integrerad kustplanering.

Estlands naturskyddscentral

Estlands naturskyddscentral deltar i projektet genom att kartera, undersöka och värdera kustens ekosystemtjänster.  Estlands naturskyddscentral har också som uppgift att planera kustlandskap, förvaltning och skydd av kuster. Under projektet produceras informationsmaterial. Som underlag för planering och fortsatta arbeten utförs en enkät om kusters markanvändning.

Tartu universitet

Tartu universitet deltar i projektet genom att utveckla förvaltningen av viktiga kustnära våtmarker och ängar. En del av projektet är forskning av våtmarker och flador.  En målsättning är också att utveckla innovativa lösningar för Pärnu stadsängar och framföra för allmänheten vikten av ekosystemtjänster. En väsentlig del av projektet är skötsel- och användningsplaner för flador och glon och sedimentanalyser. Sedimentprovens sammansättning undersöks, t.ex. halten av tungmetaller.  Avsikten är att kontrollera hur mycket antropogen påverkan sedimenten har (havsbotten) och om leran kan användas för hälsobefrämjande ändamål i badinrättningar. 

Publicerad 13-01-2014 kl. 16.22, uppdaterad 13-01-2014 kl. 16.22