Projekt beskrivning

Projektets bakgrund

Projektet ansöktes av Egentliga Finlands ELY-central, som har profilerat sig med synliga miljöprojekt i Finland. Dessa projekt har berört både miljövård och kustplanering. Goda erfarenheter från tidigare tvärvetenskapliga projekt, med tyngdpunkt på kustplanering som t.ex. "Vass-strategi i Finland och Estland" och Skärgårdens Interreg kulturlandskapsprojekt år 2007 gav en god grund för att fortsätta samarbetet inom ett nytt projekt inom programmet Interreg Central Baltic IV.

Projektets kontakter med andra program

Natureship förverkligar och konkretiserar målsättningar enligt Sydvästra Finlands miljöprogram 2007–2012. Dessa målsättningar är bl.a. att bevara biologisk mångfald, hållbart och naturresursers kontrollerad nyttjande, underhåll av kulturlandskap och naturmiljöersamt gynna kvalitativa livsmiljöer.På en mer omfattande nivå uppfyller projektet biodiversitetskonventionen (CBD), Ramsar avtalet och den Europeiska landskapskonventionen. Dessutom riktas projektinsatser till Natura-områden, så projektet bidrar också till skyddet av naturtyper och lämplig skyddsnivå för arter. Inom projektet tillämpar man tvärvetenskaplig och aktivt, konkret samarbete, ländernas parter samarbetar aktivt under hela projektet.  

Projektets finansiering och tidtabell

Projektets hela budget är 1 398 569 €. Europeiska regionala utvecklingsfonden (ERUF) finansieras projektet för 1 078 714 € och 319 855 € av projektets budget kommer från nationala organisationer. Natureship påbörjades första av oktober 2009 och det avslutas i slutet av januari 2013. 

Projektets verksamhetsområde

Verksamhetsområdet är hela Central Baltic -området, med tyngdpunkt på naturvård och vattenskydd längs kusters tillrinningsområden.

Projektområdet består av mellersta Östersjöns kuster och tillrinningsområden.  Inom Natureship projektet betonas speciellt Natura 2000 områden och kustområden, där behovet av innovativa lösningar kan gynna alla parter. Naturinventeringar, administration och utvecklingen av restaureringsmetoder riktas i första hand till miljöer tillhörande EU habitatdirektiv eller områden som tillhör Natura 2000.

I praktiken tillämpas innovativ administration av naturresurserna på några viktiga kustområden i Sydvästra Finland och i skärgårdshavet. Områden som tillhör Reso stad eller Fredrikshamn ingår i Natura 2000 nätverket eller är betydande fågelområden. I fokus är även stadsängar i Salo stad och Vihtis kommun. Forststyrelsens naturtjänster testar nya, kostnadseffektiva förvaltningsmetoder, på livsmiljöer som hedar och trädbevuxna ängar inom Skärgårdshavets nationalpark, Östra Finska vikens nationalpark och på områden inom södra Finska kusten.

Svenska projektområden är främst ängar på kalkrika jordmåner och myrar i Norrtälje kommun. På Gotland värderas kustzoners ekosystemtjänster, till förhållandet till annat utnyttjande inom den Gotländska kustzonen.

I Estland är undersökningar, planering av förvaltning och administration av kusters laguner och ängar förverkligas i Saare (Mullutu-Loode Natura 2000 -område och Laidevahe naturpark), Läänen ja Pärnu områden.

Karta: Iiro Ikonen

Publicerad 13-01-2014 kl. 13.53, uppdaterad 13-01-2014 kl. 13.53