Hur kan vi förbättra vattendragens och Östersjöns tillstånd och hur kan vi hantera översvämningar?

Aktuellt

  • Samrådet om förslagen till vattenförvaltningsplaner, åtgärdsprogram för havsförvaltningsplanen och planer för hantering av översvämningsrisker tåg slut 14.5.2021

Funderar du på vad som görs för Östersjön just nu? Grubblar du på framtiden för sjön vid din sommarstuga? Är du oroad över alla skador som översvämningar orsakar?

Under tiden 2.11.2020-14.5.2021 var det möjligt att ge sin åsikt om förslagen till vattenförvaltningsplaner. Samtidigt pågick samrådet om förslaget till planer för hantering av översvämningsrisker och från 1.2.2021 även planen för havsvården. Målet för vatten- och havsförvaltningen är att vattnen ska uppnå åtminstone god status och att statusen inte ska försämras. Målet för hanteringen av översvämningsrisker är att minska riskerna, förebygga och mildra och de skadliga följderna som översvämningarna medför och stödja beredskapen för översvämningar.

Hur behandlas responsen och kommentarerna?

NTM-centralerna, samarbetsgrupperna för vattenvården och översvämningsgrupperna går igenom kommentarerna och responsen. De utarbetar sammanfattningar av responsen. Planerna justeras utifrån responsen. I slutet av 2021 godkänner statsrådet vattenförvaltningsplanerna och havsförvaltningsplanen, medan jord- och skogsbruksministeriet godkänner planerna för hantering av översvämningsrisker. Vattenförvaltningsplanerna, havsförvaltningsplanen samt planerna för hantering av översvämningsrisker uppdateras vart sjätte år.

Närmare uppgifter

 
 
 

Så här kan du också påverka:

Viiva (oranssi)

1. Delta i diskussionen på Twitter under hashtaggen #vaikutavesiin Viiva (oranssi)

2. Påverka genom ditt eget agerande Viiva (oranssi)

3. Påverka via samarbetsgrupper Viiva (oranssi)

Påverka genom ditt eget agerande

Även små gärningar kan ha en stor inverkan. Ytterligare information och anvisningar för deltagandet hittar du bl.a. här:

Påverka via samarbetsgrupper och översvämningsgrupper

  • Sprid din åsikt via de regionala samarbetsgrupperna.
  • Man kan vända sig till samarbetsgrupperna med förslag till åtgärder, beslut och planer också mellan perioderna för hörande, när som helst.
  • Mer information om samarbetsgrupperna i din region finns här:
Aaltoviiva (oranssi)
Publicerad 17-05-2021 kl. 15.49, uppdaterad 17-05-2021 kl. 15.49