Beredskap för översvämningsrisker

AktuellT

  • Följ oss på Twitter och i andra sociala medier och delta i diskussionen #vaikutavesiin

Förslagen till planer för hantering av översvämningsrisker åren 2022-2027

I förslagen till planer ingår önskemål och åtgärder för att förebygga och minska översvämningsriskerna. Åtgärdernas övriga konsekvenser behandlas också.

I planerna för hela avrinningsområdet behandlas bland annat hur man kan förutse översvämningar och varna för dem, samt planeringen av markanvändning och räddningsåtgärder. Dessutom utreds behovet av och möjligheterna att till exempel hålla kvar översvämningsvatten, utveckla regleringen av vattendraget eller genomföra rensningar och invallningar, med beaktande av vattenvårdens mål.

Samrådet om förslagen till planer för hantering av översvämningsrisker har avslutats

Under tiden 2.11.2020-14.5.2021 var det möjligt att ge sin åsikt om förslagen till planer för hantering av översvämningsrisker. Responsen kommer att gås igenom och sammandrag utarbetas för varje förvaltningsplan före slutet av augusti 2021 och förslagen revideras vid behov på basis av responsen. Jord- och skogsbruksministeriet godkänner planerna för hantering av översvämningsrisker i december 2021. De färdiga planerna publiceras senast 22.12.2021. Det kommer även att göras ett riksomfattande sammandrag över både responsen från samrådet och själva planerna.

Bekanta dig med de enskilda planerna

Länkar till webbsidorna med de enskilda planförslagen, samrådsmaterialet och eventuella tidigare planer finns på sidan Planer för hantering av översvämningsrisker.

Hanteringsplaneringen för översvämningsrisker är en ständigt pågående process

Hanteringsplaneringen för översvämningsrisker består av tre faser, som upprepas vart sjätte år. Faserna är:

  1. Preliminär bedömning av översvämningsrisker (mer information)
  2. Lägga översvämningskartor för områden som anses vara betydande (www.ymparisto.fi/tulvakartat)
  3. Hanteringsplaner för översvämningsrisker, som innehåller målsättningar och åtgärder (Sammanfattning av hanteringsplanerna för översvämningsrisker för åren 2016-2021)


Dagvattenöversvämningar, alltså översvämningar från ösregn och snösmältning, är kommunernas ansvar. Se mer på www.ymparisto.fi/hulevesitulvat (på finska).

 

Vaikutavesiin_tulvariskienhallintakaavio_SV
Planeringsfaserna för hantering av översvämningsrisker
Aaltoviiva (oranssi)
Publicerad 17-05-2021 kl. 10.51, uppdaterad 17-05-2021 kl. 10.50