Verksamhet i vattenområden

Vattenvårdsplanering vattenområdesvis som har beaktat växelverkan och de lokala och regionala aspekterna, har i Sydvästra Finland förverkligats via programmen Pro Skärgårdshavet och Satavesi. Programmen administreras av ELY-centralen i Egentliga Finland.

Målet för planeringsarbetet är att förbättra vattnens allmänna tillstånd och utveckla vattnens nyttjande samt samarbetsverksamheten med hjälp av utvecklingsprogrammen som bearbetats för de olika vattenområdena.

Vattenområdena

etusivu.jpg
Bild: Karta över vattenområdena i Egentliga Finland och Satakunta
Egentiga Finland Satakunta
Auraån - Pemarån Euraån - Lappån
Saloregionen Karviaån
Skärgårshavet Kumo älv
Vakka-Suomi Bottenhavet


Planering i arbetsgrupperna

Gruppernas huvuduppgift är att kartlägga de största utmaningarna och åtgärdsbehoven när det gäller att förbättra vattendragens tillstånd. Utifrån kartläggningen ska de sedan komma fram till de bästa sätten att förbättra vattendragens tillstånd i respektive område eller inom varje tema och se till att åtgärderna genomförs. Alla aktörer på organisationsnivå i området är välkomna att delta i arbetsgrupperna.

Auraån-Pemarån

Vattenområdet Auraån-Pemarån består utöver dessa två avrinningsområden även av Reså ås avrinningsområde och de s.k. gränsområdena mellan dessa områden. Auraåns och Pemaråns avrinningsområden består av erosionskänsliga lermarker som är typiska i sydvästra Finland och i båda områdena utgör åkrar en stor del av den totala arealen. En annan gemensam faktor är att det finns få sjöar i områdena: i Auraåns avrinningsområde finns endast en sjö och i de övre delarna av Pemaråns avrinningsområde finns en kedja av några sjöar.

Skärgårdshavet

Skärgårdshavets vattenområde utgörs av det fragmentariska skärgårdsområdet som sträcker sig från Finby och Kimitoön till Gustavs och Nystad. Av Skärgårdshavets totala areal består omkring 3 200 kvadratkilometer av markyta och 8 400 kvadratkilometer av vatten. Kustlinjen är sammanlagt cirka 11 500 kilometer lång. Det finns 22 000 öar och omkring 150 av dessa är bebodda. Särgårdsområdet delas ofta in i den inre, mellersta och yttre skärgården. Andelen mark och vatten varierar i dessa. Typiska drag för området är gles bebyggelse och svårframkomlighet.

Saloregionen

Saloregionens vattenområde utgörs av Kisko å-Bjärnå ås, Uskela ås och Halikko ås huvudavrinningsområden samt kustområdena mellan dessa. Kisko å-Bjärnå ås avrinningsområde är det största av dessa områden och består av två separata åsystem: Kisko å och däri mynnande Bjärnå å. Kisko å har ett stort rekreationsvärde och en del av den ingår i Natura 2000-nätverket.

Uskela ås och Halikko ås avrinningsområden avviker tydligt från Kisko å-Bjärnå ås avrinningsområde intill och de är typiska åvattendrag som rinner genom ett område dominerat av jordbruk. I båda områdena har jordbruket stor inverkan på belastningen på vattendragen. Uskela å och Halikko å är nationellt värdefulla landskapsområden och i synnerhet vid Uskela och Rekijoki ådalar finns värdefulla traditionslandskap.

Vakka-Suomi-regionen

Vakka-Suomi-regionens vattenområde består av Hirvijokis, Mynäjokis, Laajokis och Sirppujokis avrinningsområden och gränsområdet mellan dessa. Alla dessa huvudavrinningsområden är mycket små med få sjöar. Hirvijokis och Mynäjokis avrinningsområden utgörs av de erosionskänsliga lermarker som är typiska i sydvästra Finland och andelen åkrar uppgår till omkring en tredjedel av den totala arealen. I Laajokis och Sirppujokis avrinningsområden finns sura sulfatjordar som emellanåt försurar vattendragen. I Vakka-Suomi-regionens vattenområde förekommer många översvämningskänsliga områden framförallt i åarnas nedre delar.

Publicerad 25-09-2013 kl. 8.52, uppdaterad 18-11-2013 kl. 8.39