Presentation av programmet

IMGP4554_PS_sivulle.jpg
Bild: Sanna Tikander


Programmet Pro Skärgårdshavet är ett samarbetsprogram för att förbättra tillståndet i Skärgårdshavet. Det startades ursprungligen av Sydvästra Finlands miljöcentral, Egentliga Finlands förbund och Egentliga Finlands arbets- och näringscentral år 1999, men numera är samarbetsprogrammets avtalsparter ELY-centralen i Egentliga Finland och Egentliga Finlands förbund.  Programmet är inne på sin tredje verksamhetsperiod, som omfattar åren 2010–2015.

Programavtal

Från gräsrotsnivå till internationellt samarbete

Att för-bättra tillståndet i Skärgårdshavet är en aktuell fråga som ingår i skyddet av hela Östersjön. Det lokala vattenskyddsarbetet för att uppnå god status i Skärgårdshavet stödjer de internationella programmen som syftar till att förbättra vattendragens tillstånd bl.a. genom att uppfylla EU:s och HELCOMs mål och rekommendationer.

Programverksamheten stödjer även målen på nationell och regional nivå, vilka ingår bl.a. i det nationella Östersjöprogrammet, den nationella och regionala kuststrategin, Egentliga Finlands utvecklingsprogram för landskapet, skärgården och landsbygden och den regionala miljöstrategin. Genom att ta ner vattenvårdsplaneringen på lokal nivå kompletterar och fördjupar programverksamheten myndighetsarbetet för att förverkliga EU:s ramdirektiv om vattenpolitik och ramdirektivet om en marin strategi.

Aktivt samarbete

Programmet Pro Skärgårdshavet syftar till att stödja samarbete mellan medborgarna, myndigheter och experter för att förbättra vattendragens tillstånd. Detta mål har uppnåtts på många olika sätt. Genom samarbete har man på ett avgörande sätt lyckats kanalisera finansiering till olika projekt som stöder programmålen. Den gemensamma uppfattningen bland organisationerna som deltagit i programarbetet är att programmet har åstadkommit verksamhet i rätt riktning.

Programmet har även påtagligt ökat miljömedvetenheten, ändrat attityderna och tankesätten i verksamhetsmiljön åt ett miljövänligare håll och gjort det enklare att samordna de olika intressena som finns för vattendragen.

Pro Skärgårdshavet är

  • Verksamhet i arbetsgrupper vattenområdesgrupper och temagrupper
  • Planering, rådgivning och förverkligande av projekt
  • Utbildning, utflykter och upplevelser
  • Lokalt och internationellt samarbete och att skapa nätverk
Publicerad 24-09-2013 kl. 11.50, uppdaterad 18-11-2013 kl. 8.07