Bakgrund

Eutrofieringen är kraftig vid kusten och i inre skärgården

I Egentliga Finland är eutrofiering på grund av spridd belastning den faktor med störst inverkan på vattendragens tillstånd. Egentliga Finland är ett område med intensivt jordbruk och jordbrukets andel av näringsbelastningen är alltjämt betydande, även om man redan har vidtagit åtskilliga åtgärder för att minska belastningen på vattendragen. Vattendragen i området belastas även av glesbebyggelsen, skogsbruket och ställvis torvproduktionen. I Egentliga Finlands vattenområden finns mycket få sjöar och därför rinner det mesta av belastningen från avrinningsområdet snabbt ut i åarna och vidare till kustvattnen. Konsekvenserna av punktbelastningen är som störst i kustområdet, där det finns flest industrier, avloppsreningsverk för hushållsvatten och fiskodlingar.

Sivu9b_Kati_Javanainen.JPG
Bild: Kati Javanainen


Över hälften av de största sjöarna och över 90 procent av åarna i Egentliga Finland har en ekologisk status som är högst måttlig. Effekterna av eutrofieringen märks även i Skärgårdshavet, vars ekologiska status till största delen är måttlig. I åmynningarna och havsvikarna är den dock ställvis dålig. Skärgårdshavets tillstånd har försämrats de senaste årtiondena. Den ökade näringshalten och eutrofieringen är som kraftigast vid kusten och den inre skärgården, men fenomenet kan tydligt observeras även i den yttre skärgården. Det försämrade tillståndet inte bara minskar naturvärdena och möjligheterna till rekreationsanvändning i det unika området, utan orsakar också ekonomiska förluster genom att minska eller hota möjligheterna att idka olika typer av näringar.

Programmet Pro Skärgårdshavet startades år 1999

Sedan år 1999 har programmet Pro Skärgårdshavet främjat samarbetet inom vattenvården i Skärgårdshavets område och i dess avrinningsområde. De stiftande parterna år 1999 var Egentliga Finlands förbund, Sydvästra Finlands miljöcentral och Egentliga Finlands arbets- och näringscentral. Det tredje samarbetsavtalet som undertecknades 2011 stakar ut riktlinjerna för programverksamheten fram till 2015. Egentliga Finlands förbund och ELY-centralen i Egentliga Finland har kommit överens om att genomföra programverksamheten.

Samarbetsavtal

  1. 1999-2006 (Egentliga Finlands förbund, Sydvästra Finlands miljöcentral och Egentliga Finlands arbets- och näringscentral)
  2. 2007-2013 (Egentliga Finlands förbund, Sydvästra Finlands miljöcentral och Egentliga Finlands arbets- och näringscentral)
  3. 2010-2015 ( ELY-centralen i Egentliga Finland och Egentliga Finlands förbund)

Skärgårdshavet och dess tillrinningsområde som verksamhetsområde 

Programmet omfattar Skärgårdshavet och avrinningsområdet för de åar och bäckar som mynnar ut i det. Programarbetet riktas först och främst in på vattenskyddet och vattnets tillstånd i Skärgårdshavet. Vid sidan av dessa frågor granskas i tillämpliga delar frågor som har att göra med vattenmiljö och -natur.

Skärgårdshavets tillrinningsområdes, Skärgårdshavets biosfärområdes och Skärgårdshavets nationalparks gränser

Publicerad 25-09-2013 kl. 8.27, uppdaterad 18-11-2013 kl. 8.11