Organisation

Under den tredje verksamhetsperioden 2010–2015 är prioriteringsområdet för programmets verksamhet och åtgärder att förbättra vattendragens tillstånd-, och därigenom hoppas man snabbare kunna få till stånd positiva miljöeffekter i havsområdet. Verksamheten omfattar de olika delområdena inom miljöns tillstånd på bredare front än tidigare-, och förutom att beakta vattendragens tillstånd tar man också större hänsyn till hur vattendragen används.

ELY-centralen i Egentliga Finland ansvarar för att koordinera Pro Skärgårdshavet-, och i praktiken sköts denna uppgift av programpersonalen. En ledningsgrupp har utsetts för programmet och den består av representanter för myndighetsinstanser och Sydvästra Finlands vattenskyddsförening. Även vattenområdesgruppernas ordföranden är medlemmar i ledningsgruppen.

Organisationen 2010-2015

                                                   Programmöte
       riktlinjerna för programverksamheten utstakas i stora drag
                            Ledningsgruppen och arbetsutskottet
 ledningsgruppen ansvarar för verksamhetens planering och riktlinjer
 arbetsutskottet ansvarar för den operativa verksamheten

   Vattenområdesgrupperna
  - planerar vattenvården och                 användningen av vattendragen i
    respektive område
  - anger prioritetsordningen för           åtgärder och projekterar dem

  1. Saloregionen
  2. Auraån - Pemarån
  3. Vakka-Suomi
  4. Skärgårdshavet
   Temagrupperna
  - verksamhet som stödjer                 planeringen av vattenvården i         hela landskapet
  1. Forskning
  2. Miljömedvetenhet och miljöfostran
  3. Metoder och teknologi

   Nationell verksamhet

  Vidare samarbete
  - SATAVESI-programmet
  - nationella och internationella         förbindelser

Publicerad 25-09-2013 kl. 8.27, uppdaterad 18-11-2013 kl. 8.20