Programmet för inventering av den marina undervattensmiljön - VELMU

Tyrsky_Tvärminne
© Jussi-Tapio Roininen, Forststyrelsen

Målsättningarna inom VELMU

Inom programmet för inventeringen av den marina undervattensmiljön (VELMU) samlas information om utbredningen av naturtyper och om arter samt de samhällen de ger upphov till i de Finska havsområdena. Programmets huvudsakliga målsättning är att främja skyddet av arter och havsområden i Östersjön, och stöda ett hållbart nyttjande av naturresurser.

Inom VELMU karteras både havsmiljöns abiotiska (geologiska och kemisk-fysikaliska) och biotiska (arter och de samhällen de ger upphov till) särdrag. Tillsammans bildar de värdefulla livsmiljöer, naturtyper och omfattande marina landskap typiska för Östersjön. Karteringarna är i första hand koncentrerade till miljöerna vid havsbottnen där utbredningsmönstren hos växter, ryggradslösa djur och fiskar undersöks.

Målsättningarna med VELMU- karteringarna är att lokalisera värdefulla områdena med viktiga arter och naturtyper samt områden med arter i behov av speciellt skydd. Genom att styra områdesanvändningen och skydda de värdefullaste områdena kan naturens mångfald bevaras.

Publicerad 17-09-2013 kl. 8.51, uppdaterad 28-12-2020 kl. 19.35