Bottenhavet

Bottenhavet utgörs av området i Bottniska viken som sträcker sig mellan Åland, Skärgårdshavet och Kvarken. Vid gränsen till Skärgårdshavet är området bergigt, norrut påträffas också sandbankar och grunda sedimentbottnar. I Bottenhavet finns också områden som är starkt påverkade av människan så som Kumo älvs mynning. En stor del av Bottenhavet påverkas av vindar från öppet hav.

Selkämeren tyrskyjä
Bränningar i Bottenhavet. Bild Forststyrelsen 2006.

Vattenkvaliteten i Bottenhavet är lite bättre än i Skärgårdshavet och i Finska viken, och förutsättningarna för att naturvärdena skall bestå är goda i många områden. Organismerna i Bottenhavet är liknande som i Skärgårdshavet. Blåstång, (Fucus spp.) finns i hela Bottenhavets område och bandtång påträffas i Bottenhavets södra delar. Den norra utbredningsgränsen för bottenlevande djur så som blåmussla, tångräka och sandräka, samt fiskarter som svart smörbult, tejstefisk och oxsimpa, finns i Bottenhavet.

I området finns flera små kustnära skärgårdsområden som hör till natura 2000- nätverket. Till dessa hör bl.a. Nystads, Oura, Raumo, Luvia, Gummandoora, Bogaskär, Nykarleby, Sexmilaren, Närpes och Kristinestads skärgårdar. I havsområdet väster om Nystad grundades 2001 Sandbäck - Södra Sandbäcks sälskyddsområde. Bottenhavets nationalpark, ett 130 km långt område i syd-nordlig riktning, grundades 2011 och 98% av nationalparken befinner sig under vattenytan. Kunskap om undervattensnaturens mångfald och rumsliga variationer i Bottenhavet saknas fortfarande.

Tilläggsinformation om Bottenhavet:

Bottenhavets nationalpark (Forststyrelsen)

Bottenhavet (beskrivning av undervattensnaturen, Alleco Ab, på finska)

Natura 2000- område per kommun (NTM-centralen i Södra Österbotten)

Natura 2000- område per kommun (NTM-centralen i Egentliga Finland, på finska)

Publicerad 17-09-2013 kl. 10.04, uppdaterad 24-09-2014 kl. 13.21