VIKURI-projektet för bekämpning av främmande arter

VIKURI-projektet har utvecklat bekämpningen av främmande arter i jordbruksmiljöer i västra och mellersta Finland. Projektet inleddes våren 2010 och upphörde i slutet av år 2014.

Projektets viktigaste mål var att sprida information om främmande, skadliga växtarter samt att hejda deras spridning. Projektarbetarna har hjälpt privatpersoner att bekämpa främmande arter, t.ex. att utrota jättefloka. Utöver den metodiska bekämpningen har man informerat om främmande arter under olika evenemang, i broschyrer och via webbplatsen. Dessutom har projektet handlett och aktiverat människor att bekämpa arterna på egen hand, deltagit i bekämpningstalkon samt testat alternativa bekämpningsmetoder.

VIKURI-projektet koordinerades av Närings-, trafik- och miljöcentralerna i Mellersta Finland och Södra Österbotten. Projektet finansierades av Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling.

Främmande arter hotar den naturliga mångfalden

Främmande arter är sådana arter som via människan har överträtt sina naturliga utbredningshinder. En del av arterna orsakar omfattande skador till exempel genom att sprida sjukdomar, ändra livsmiljön så att den inte passar för andra arter eller genom att tränga ut ursprungliga arter.

Jättiputki_Joutsa_piha_222.jpgGlobalt är de främmande arterna den näst största orsaken genast efter förstöring av livsmiljöer till att den naturliga mångfalden minskar. Det internationella biodiversitetsfördraget kräver att staten har en egen strategi för främmande arter. Mer information om strategin finns på jord- och skogsbruksministeriets webbplats.

Jättefloka (jätteloka), jättebalsamin, blomsterlupin och vresros är exempel på arter som sprider sig lätt och orsakar skada när de breder ut sig i naturen. Ett gemensamt drag för arterna är att de erövrar de inhemska arternas livsmiljö och förändrar hela naturtyper. Lundar, ängar och stränder förlorar den mångsidiga floran och faunan när en enda konkurrenskraftig och ofta storvuxen art erövrar livsmiljön. Jätteflokan är dessutom hälsovådlig för människan. Det är viktigt att bekämpa de främmande arterna innan de sprider sig ytterligare. När växterna väl etablerat sig är det både svårare och dyrare att bekämpa dem.

Bekämpa och anmäl till portalen för främmande arter

VIKURI-projektet har under fem år fått kännedom om ungefär 1385 förekomster av främmande växtarter, av vilka största delen är jättefloka (västra Finland 376 st. och Mellersta Finland 517 st.). Projektets personal strävade efter att besöka varje förekomst av jättefloka åtminstone en gång för att hjälpa markägaren att komma igång med bekämpningen. Många objekt har bekämpats under flera års tid av projektet.

IMG_2001_jättipalsami kompostissa_lev 1000.jpg
Se upp så att växtavfallet inte fortsätter växa. Krossa växtdelarna eller låt dem torka ordentligt innan du komposterar dem. © Hanna Lindblom

Att utrota en förekomst av jättefloka tar flera år på grund av fröbanken i marken, som är livskraftig upp till tio år. Under projekttiden utrotades endast ungefär tio procent av de kända förekomsterna helt. De var alla unga eller små förekomster där en fröbank inte har hunnit uppstå.

Att bekämpningen nu fortsätter är synnerligen viktigt, för ett enda mellanår i bekämpningen kan innebära att växten fröar av sig. Då börjar bekämpningen från början. Projektet vill sporra markägare (och övriga med markägarens lov) att självständigt fortsätta bekämpningen.

Om du upptäcker förvildade bestånd av någon främmande, skadlig art kan du anmäla dem till den nationella portalen för främmande arter (www.vieraslajit.fi). De förekomster som kommit till VIKURI-projektets kännedom kommer också att överföras till portalen.

Broschyrer och publikationer om främmande arter

Korta bekämpningsanvisningar

Tilläggsinformation

Mellersta Finland
Biolog Johanna Viljanen, NTM-centralen i Mellersta Finland, tel. 0295 024 829

Södra Österbotten, Österbotten, Mellersta Österbotten
Överinspektör Johanna Kullas, NTM-centralen i Södra Österbotten, tel. 0295 027 843

 

Epost: förnamn.efternamn@ely-centralen.fi

EU:s jordbruksfons för landsbygdsutveckling

Publicerad 25-10-2013 kl. 14.00, uppdaterad 17-08-2015 kl. 11.43