Gå till innehållet

Planer för hantering av översvämningsrisker

Aktuellt

Områden med betydande översvämningsrisk från vattendrag eller havet 2018-2024 har fastställts 20.12.2018.
Se mer: Preliminär bedömning av översvämningsrisker

Jord- och skogsbruksministeriet godkände planerna för hantering av översvämningsrisker för åren 2016-2021 den 18 december 2015.

 


Beslut och promemoria (Jord- skogsbruksministeriet)


Sammandrag av riskhanteringsplaner för åren 2016-2021

Andra planer

 

För de vattenområde som innehåller åtminstone ett område med betydande översvämningsrisk har utarbetats riskhanteringsplaner med målen och åtgärder för att förebygga och minska riskerna.

Planerna handlar om bl.a. att prognostisera och varna för översvämningar samt att planera markanvändningen och räddningsinsatserna. Vidare utreder man behovet av och möjligheterna till exempel till hållning av översvämningsvattnet, utvecling av vattendragsreglering eller röjning och fördämning med beaktande av målen för vattenförvaltningen.

Jord- och skogsbruksministeriet godkände planerna den 18 december 2015. Närings-, trafik- och miljöcentralerna har förberett planer tillsammans med regionala Översvämningsgrupper. Ansalgstiden för förslag till planer för hantering av översvämningsrisker var 1.10.2014-31.3.2015.

En miljörapport har förellagts som en del av riskhanteringsplanerna. Bestämmelser om miljörapporter finns i lagen om bedömning av miljökonsekvenserna av myndigheters planer och program (200/2005).

Allmänheten hade möjlighet mellan 9.4.-9.7.2018 att framföra sina åsikter om utgångspunkterna och målen för samt beredningen av riskhanteringsplanen och den miljörapport som ska ingå. Sammanställning över åsikter finns på sidan www.miljo.fi/paverkavatten.
 

 

Ytterligare uppgifter

Utvecklingsingenjör Antti Parjanne, Finlands miljöcentral SYKE, förnamn.efternamn@miljo.fi

 

Publicerad 3.12.2015 kl. 16.00, uppdaterad 20.12.2018 kl. 10.53