Sammanfattning av planerna för hantering av översvämningsrisker

Sammanfattning av planerna för hantering av översvämningsrisker för åren 2016–2021

 

Planerna för hantering av översvämningsrisker har gjorts för de 16 avrinnings- och kustområden där man identifierat ett eller flera områden med betydande översvämningsrisk. I planen presenteras målen och åtgärderna för att förhindra och minska översvämningsriskerna samt de övriga konsekvenserna av åtgärderna.  Planerna har sammanställts tillsammans med NTM-centralens ansvarsområde för miljö och naturresurser i samarbete med regionala översvämningsgrupper.

 

Mål

Översvämningsgrupperna har sammanställt mål för respektive plan. Målet för hanteringen av översvämningsrisker är primärt att minska översvämningsrisker, förebygga och lindra ogynnsamma följder av översvämningar och att förbättra beredskapen.

För hantering av översvämningsrisker har sammanlagt 157 regional mål fastställts. Antalet mål som presenteras i planen varierar områdesvis från åtta till tjugo. Största delen av målen (två tredjedelar) omfattar hela planeringsområdet. Målen koncentreras till att förhindra skador på människors hälsa och säkerhet samt till att förebygga att nödvändighetstjänster avbryts.

Den allmänna målnivån för hantering av översvämningsrisk i medeltal statistiskt är en översvämning som upprepas en gång per hundra år (den årliga sannolikheten är en procent). Med avseende på nödvändighetstjänster och övriga vitala funktioner inom samhället är målnivån för beredskap för översvämningar i huvudsak 1/250 (årliga sannolikheten 0,4 procent). Målen har även kunna fastställas med avseende på område och skadetyp för att förhindra sällsyntare skador som orsakas av översvämningarna. 
 

tulvariskien_hallinnan_tavoitetasoja_SV
Några mål för hantering av översvämningsrisker med olika sannolikhet.
 

 

Åtgärder

Planerna handlar om bl.a. att prognostisera och varna för översvämningar samt att planera markanvändningen och räddningsinsatserna. Vidare utreder man behovet av och möjligheterna till exempel till hållning av översvämningsvattnet, utvecling av vattendragsreglering eller röjning och fördämning med beaktande av målen för vattenförvaltningen. Syftet har varit att använda andra metoder för hantering av översvämningsrisker än de som baserar sig på översvämningsskyddskonstruktioner om det ansetts ändamålsenligt med hänsyn till omständigheterna.

 

TRHS_Toimenpidepääryhmät_kuva_SV
Antal åtgärder vid hantering av översvämningsriskerna per huvudgrupp under den första planeringsperioden 2016-2021
 
 

I riskhanteringsplanerna föreslås sammanlagt 410 åtgärder. Antalet åtgärder som föreslås i planen varierar mellan tio och 41. Antalet är inte direkt proportionellt mot arbetsmängden för hantering av översvämningsrisken inom området. Åtgärderna för hantering av översvämningsrisker kan även genomföras utanför riskhanteringsplanerna.

 Den största delen av ansvaret för genomförandet ligger hos kommunerna eller NTM-centralerna. Åtgärder har även föreslagits för räddningsverk, fastighetsägare och riksomfattande aktörer.

En kostnadskalkyl har presenterats för ungefär en fjärdedel av åtgärderna. De totala kostnaderna för verkställandet av dessa åtgärder uppskattas till 450 miljoner euro. Förutom dessa beräknas årliga kostnader i storleksordningen fem miljoner euro. Den största delen av åtgärderna är tjänstearbete eller verksamhet vid en översvämningssituation och dessa kostnader är svåra att uppskatta i förväg.

Den totala effekten av åtgärderna för hantering av översvämningsrisker på vattenvården kan anses vara positiv: positiva åtgärder har bedömts finnas 84, negativa 18. Resten har en neutral effekt.

 

Genomförande

Den största delen av de presenterade åtgärdsförslagen anses vara primära. Förutom att åtgärden är primär påverkar även tidtabellen för genomförandet ordningen för verkställande. Av de åtgärder för vilka en tidtabell för genomförande presenterats, avses 211 genomföranden att igångsättas i samband med godkännandet av planerna i slutet av 2015. Förutom de kontinuerliga åtgärderna fortsätter endast ett fåtal åtgärder under andra planeringsperioden som börjar 2021. 

Målen som fastställts för hanteringen av översvämningsrisker utvärderas att uppnå i huvudsak under den andra planeringsperioden 2022-2027 om det inte förekommer stora utmaningar i verkställandet av åtgärderna. Inom vissa områden nås målen kanske redan före utgången av 2021.

Publicerad 18-12-2015 kl. 15.33, uppdaterad 17-04-2019 kl. 12.07